Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Οπτικά Πεδία Screening

: Έλεγχος και παρακολούθηση του ευρύτερου οπτικού πεδίου για νευρολογικές και νευροφθαλμολογικές παθήσεις