Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Ραγοειδής

Βιομικροσκοπηση μετά από μυδρίαση , για την διάγνωση και παρακολούθηση ενδοφθάλμιων φλεγμονών.