Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Wave Front

Έλεγχος για σύνθετες διαθλαστικές ανωμαλίες του οφθαλμού οι οποίες δεν ανιχνεύονται από τον απλό διαθλαστικό έλεγχο