Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Διαγωνισμοί – Προμήθειες (πριν 24/06/2019)

Τηλ. Γρ. Προμηθειών : 213 – 2052834 & Fax : 213 – 2052819
Διαύγεια : Οφθαλμιατρείο Αθηνών – Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 6-2019 για την Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης εξοπλισμού πληροφορικής (software-hardware), προϋπολογισμού δαπάνης 4.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ενός εξαμήνου (CPV 72611000-6) .

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 6-2019: για την προμήθεια παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης εξοπλισμού πληροφορικής (software-hardware), προϋπολογισμού δαπάνης 4.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ενός εξαμήνου (CPV 72611000-6)

Δημοσίευση διακήρυξης: 10-04-2019.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 06-05-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 834 – 213 2052 835.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 5-2019 για την προμήθεια μιας (1) συσκευής οπτικής βιομετρίας  προϋπολογισθείσας δαπάνης 50.000 € συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ ( CPV 33141620-2).

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 5-2019: για την προμήθεια μιας (1) συσκευής οπτικής βιομετρίας  προϋπολογισθείσας δαπάνης 50.000 € συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ ( CPV 33141620-2) από τα αδιάθετα υπόλοιπα παλαιών εγκρίσεων σκοπιμότητας και επιχορηγήσεων (KAE 9149) , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Δημοσίευση διακήρυξης: 22-03-2019.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 08-04-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 834 – 213 2052 835.

Hey! I am first heading line feel free to change me

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 4-2019 για την προμήθεια  ειδών «ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ – ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»  CPV 18222200-3, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 4-2019: για την προμήθεια  ειδών «ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ – ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»  CPV 18222200-3, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.081,20 €  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο την πλέον  συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά  βάσει της τιμής.

Δημοσίευση διακήρυξης: 13-03-2019.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 27-03-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 834 – 213 2052 835.

Hey! I am first heading line feel free to change me

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 3-2019 για την προμήθεια  ειδών «ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ – ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»  CPV 18222200-3, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 3-2019: για την προμήθεια  ειδών «ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ – ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»  CPV 18222200-3, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.251,76 €  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο την πλέον  συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά  βάσει της τιμής.

Δημοσίευση διακήρυξης: 13-02-2019.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 27-02-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 834 – 213 2052 835.

Hey! I am first heading line feel free to change me

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Αριθμ. 2-2019 Διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ», για τις ανάγκες του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 2-2019: Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια  «ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ», για τις ανάγκες του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 57.422,00 €.

Δημοσίευση διακήρυξης: 25-01-2019.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 11-02-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 834 – 213 2052 835.

Hey! I am first heading line feel free to change me

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Αριθμ. 1-2019 Διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ CPV 39830000-9 – ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ CPV 19520000-7 ΧΑΡΤΙΚΩΝ CPV 30199700-7 » .

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 1-2019: Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ CPV 39830000-9 – ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ CPV 19520000-7 ΧΑΡΤΙΚΩΝ CPV 30199700-7 » συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 22.638,10€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Δημοσίευση διακήρυξης: 24-01-2019.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 06-02-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 834 – 213 2052 835.

Hey! I am first heading line feel free to change me

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Αριθμ. 11-2018 Διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού για  την παροχή υπηρεσιών «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΑΑΜ + ΜΕΑ + ΑΕΑ)» CPV 90524400-0, για ένα (1) έτος.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11-2018: Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΑΑΜ + ΜΕΑ + ΑΕΑ)» CPV 90524400-0, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.301,41 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Δημοσίευση διακήρυξης: 21-11-2018.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 05-12-2018 &  ώρα 14:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 834-213 2052 835.

Hey! I am first heading line feel free to change me

Διενέργεια Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Αριθμ. 12-2018) για την προμήθεια Ιατρικών Αερίων Ιατρικής χρήσης με CPV 24111500-0 για ένα (1) έτος

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

Διενέργεια Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Αριθμ. 12-2018) για την προμήθεια «Ιατρικών Αερίων Ιατρικής χρήσης με CPV 24111500-0» για ένα (1) έτος, προϋπολογιζομένης δαπάνης 4.094,75 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Δημοσίευση διακήρυξης: 19-11-2018.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 03-12-2018 &  ώρα 14:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 834-213 2052 835.

Hey! I am first heading line feel free to change me

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 10-2018 Διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΕΝΤΥΠΩΝ CPV 22820000-4» για ένα (1) έτος

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  Αριθμ. 10-2018 : Διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΕΝΤΥΠΩΝ CPV 22820000-4» για ένα (1)
έτος, προϋπολογιζομένης δαπάνης 7.608,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Δημοσίευση διακήρυξης: 09-10-2018.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 22-10-2018 &  ώρα 14:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 834-213 2052 835.

Hey! I am first heading line feel free to change me

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9-2018 Διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ» με CPV 33731110-7

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  Αριθμ. 9-2018 : Διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ» με CPV 33731110-7συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 58.165,50€ πλέον του ΦΠΑ  από το πρόγραμμα προμηθειών του 2015 (συνολικού κόστους  527.847,12 € πλέον ΦΠΑ), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά  βάσει της τιμής.

Δημοσίευση διακήρυξης: 22-08-2018.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 05-09-2018 &  ώρα 14:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 834-213 2052 835.

Hey! I am first heading line feel free to change me

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 8-2018 Διενέργειας Επαναληπτικού Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» με CPV 33731110-7 και 33141126-9   

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  Αριθμ. 8-2018 : Διενέργειας Επαναληπτικού Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» με CPV 33731110-7 και 33141126-9, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 26.745,65€  πλέον του ΦΠΑ  από το πρόγραμμα προμηθειών του 2015 (συνολικού κόστους 265.104,46 € πλέον ΦΠΑ), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά  βάσει της τιμής.

Δημοσίευση διακήρυξης: 21-08-2018.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 03-09-2018 &  ώρα 14:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 834-213 2052 835.

Hey! I am first heading line feel free to change me

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 7-2018 Διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» με CPV 33731110-7 και 33141126-9   

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  Αριθμ. 7-2018 : Διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» με CPV 33731110-7 και 33141126-9, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 59.504,61€ πλέον του ΦΠΑ  από το πρόγραμμα προμηθειών του 2015 (συνολικού κόστους 265.104,46 € πλέον ΦΠΑ), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά  βάσει της τιμής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 834-213 2052 835.

Hey! I am first heading line feel free to change me

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 6-2018 Διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ (ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ)  με CPV 33731110-7   

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  Αριθμ. 6-2018 : Διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ (ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ) με CPV 33731110-7, συνολικής  προΰπολογισθείσας δαπάνης 59.043,55 € πλέον του ΦΠΑ,  με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 834-213 2052 835.

Hey! I am first heading line feel free to change me

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΤΥΜΠΑΝΩΝ   (CPV 30192320-0)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια των ειδών μελανιών, τόνερ και τυμπάνων (CPV 30192320-0) του ΟΘΦΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, προΰπολογιζομένης δαπάνης 14.787,23 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 834-213 2052 835.

Hey! I am first heading line feel free to change me

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ  (CPV 30192700-8)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού (CPV 30192700-8) του ΟΘΦΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, προΰπολογιζομένης δαπάνης 5.408,90 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 834-213 2052 835.

Hey! I am first heading line feel free to change me

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΗ ΠΔ146/03 ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2017 ΚΑΙ 2018  (CPV 79211000-6)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών σύνταξης οικονομικών καταστάσεων με βάση ΠΔ146/03 και κατάρτισης ισολογισμών του ΟΘΦΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ για τα έτη χρήσης 2017 και 2018,  προΰπολογιζομένης δαπάνης 10.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 834-213 2052 835.

Hey! I am first heading line feel free to change me

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5-2018 Διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών «ΓΑΝΤΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ CPV 33141420-0» για ένα (1) έτος  

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  Αριθμ. 5-2018 Διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών «ΓΑΝΤΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ CPV 33141420-0 » για ένα (1) έτος,  προΰπολογιζομένης δαπάνης 7.868,48 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 834-213 2052 835.

Hey! I am first heading line feel free to change me

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 3-2018 Διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΛΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ » για ένα (1) έτος  

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  Αριθμ. 3-2018 Διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΛΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ » για ένα (1) έτος,  προΰπολογιζομένης δαπάνης 18.356,96 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 834-38.

Hey! I am first heading line feel free to change me

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 4-2018 Διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV33141114-2 και ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ CPV33141115-9» για ένα (1) έτος 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 4-2018 Διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV33141114-2 και ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ CPV33141115-9» για ένα (1) έτος, προΰπολογιζομένης δαπάνης 8.238.21 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 834-38.

Hey! I am first heading line feel free to change me

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 2-2018 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ»  

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 2-2018 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» – (CPV 33140000-3) για τις ανάγκες του ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 35.935,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 834-38.

Hey! I am first heading line feel free to change me

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 1-2018 Διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ CPV 33698000-9 και CPV 33141310-6»  

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 1-2018 Διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια « ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ CPV 33698000-9 και CPV 33141310-6» για ένα (1) έτος, προΰπολογιζομένης δαπάνης 35.796,7€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 834-38.

Hey! I am first heading line feel free to change me

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 15-2017 Για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 15-2017 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» – (CPV 33140000-3) για τις ανάγκες του ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 57.702 € πλέον του ΦΠΑ 24%.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 834-38.

Hey! I am first heading line feel free to change me

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14/2017 για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ CPV 33698000-9 και CPV 33141310-6» για ένα (1) έτος, 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14/2017 Διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια « ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ CPV 33698000-9 και CPV 33141310-6» για ένα (1) έτος, προΰπολογιζομένης δαπάνης 60.474,21 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 834-38.

Hey! I am first heading line feel free to change me

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 18.000€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ ΦΠΑ 24% ( CPV 33141620-2)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 13/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 18.000€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ ΦΠΑ 24% ( CPV 33141620-2), ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΎΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΌ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΆΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 834-38.

Hey! I am first heading line feel free to change me

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ «ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΟΧΗΣ & ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΗΜΙΜΟΡΙΟΥ ( OCT) ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ » CPV 33141620-2 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2017 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ «ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΟΧΗΣ & ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΗΜΙΜΟΡΙΟΥ (OCT) ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» CPV 33141620-2 συνολικού κόστους 85.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 834-38.

Hey! I am first heading line feel free to change me

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ (επαναπροκήρυξη)  

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ (επαναπροκήρυξη)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 834-38.

Hey! I am first heading line feel free to change me

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11-2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ (SERVER) ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11-2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ (SERVER) ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΡΙΑ( 3) ΕΤΗ , ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΚΟΣΤΟΥΣ 20.000€ πλέον ΦΠΑ 24% , ΟΠΟΥ ΣΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΛΟΣ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ , Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ, Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ . »

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 834-38.

Hey! I am first heading line feel free to change me

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ » .

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ,ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ – ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ , ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 15.000€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΚΑΕ 0889α ». ΣΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ»

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 834-38.

Hey! I am first heading line feel free to change me

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ (Η/Ζ) ΚΑΙ ΔΥΟ (2) UPS (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ) ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ » .

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ (Η/Ζ) ΚΑΙ ΔΥΟ (2) UPS (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ » .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 834-38.

Hey! I am first heading line feel free to change me

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 834-38.

Hey! I am first heading line feel free to change me

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 10 /2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την αντικατάσταση του υπάρχοντος Πληροφοριακού συστήματος του Οφθαλμιατρείου Αθηνών με μίσθωση λογισμικού για δύο έτη, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από πλευράς του Οφθαλμιατρείου Αθηνών, προϋπολογισθείσης δαπάνης 59.240€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (CPV 72514200-3), 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 10 /2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την αντικατάσταση του υπάρχοντος Πληροφοριακού συστήματος του Οφθαλμιατρείου Αθηνών με μίσθωση λογισμικού για δύο έτη, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από πλευράς του Οφθαλμιατρείου Αθηνών, προϋπολογισθείσης δαπάνης 59.240€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (CPV 72514200-3), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. Στην μίσθωση του λογισμικού περιλαμβάνεται το λογισμικό, η συντήρηση του και η Τεχνική Υποστήριξη του

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 834-38.

Hey! I am first heading line feel free to change me

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 09/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΑΑΜ + ΜΕΑ + ΑΕΑ)» CPV 90524400-0

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 09/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΑΑΜ + ΜΕΑ + ΑΕΑ)» CPV 90524400-0, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 13.297,38 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 834-38.

Hey! I am first heading line feel free to change me

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7/2017 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ «ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΟΧΗΣ & ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΗΜΙΜΟΡΙΟΥ ( OCT) ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ » CPV 33141620-2

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7/2017 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ «ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΟΧΗΣ & ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΗΜΙΜΟΡΙΟΥ ( OCT) ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ » CPV 33141620-2 συνολικού κόστους 85.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 834-38.

Hey! I am first heading line feel free to change me

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  Αριθμ. 8-2017 Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΕΝΤΥΠΩΝ CPV 22820000-4» για ένα (1) έτος

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 8-2017 Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΕΝΤΥΠΩΝ CPV 22820000-4» για ένα (1) έτος,προϋπολογιζομένης δαπάνης 8.041,65 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 834-38.

Hey! I am first heading line feel free to change me

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2017 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ » CPV 33141620-2 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2017 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ » CPV 33141620-2 συνολικού κόστους 84.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 834-38.

Hey! I am first heading line feel free to change me

Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών για την αντικατάσταση του υπάρχοντος Πληροφοριακού συστήματος του Οφθαλμιατρείου Αθηνών με μίσθωση λογισμικού για δύο έτη

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

Σχετικά με την  αντικατάσταση του υπάρχοντος Πληροφοριακού συστήματος του Οφθαλμιατρείου Αθηνών με μίσθωση λογισμικού για δύο έτη, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από πλευράς του Οφθαλμιατρείου Αθηνών, προϋπολογισθείσης δαπάνης 49.600€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (CPV 72514200-3), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. Στην μίσθωση του λογισμικού περιλαμβάνεται το λογισμικό, η συντήρηση του και η Τεχνική Υποστήριξη του.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 834-38.

Hey! I am first heading line feel free to change me

Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 10.000€ συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ 24% (CPV 50712000-9), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 25/4

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

Σχετικά με την παροχή υπηρεσιών «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 10.000€ συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ 24% ( CPV 50712000-9), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 25/4

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 812.

Hey! I am first heading line feel free to change me

Πρόσκληση για την ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΑΑΜ + ΜΕΑ + ΑΕΑ)» CPV 90524400-0, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.095,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 7/4

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

Σχετικά με ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΑΑΜ + ΜΕΑ + ΑΕΑ)» CPV 90524400-0, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.095,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 7/4

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 812.

Hey! I am first heading line feel free to change me

Πρόσκληση για την προμήθεια «ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ CPV 39830000-9 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ CPV 19520000-7 ΧΑΡΤΙΚΩΝ CPV 30199700-7»

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

Σχετικά με ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡ. 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ CPV 39830000-9 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ CPV 19520000-7 ΧΑΡΤΙΚΩΝ CPV 30199700-7» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 22517,39€ (ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΦΠΑ), ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 812.

Hey! I am first heading line feel free to change me

Πρόσκληση για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ (ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ)»,

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

Σχετικά με έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενδοφακών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ -ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ” και ειδικότερα για το υποκατάστημα 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.
ΑΔΑ: ΩΚΕΓ4690ΩΕ-46Θ (6ΟΠΞ4690ΩΕ-Ψ7Θ)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 812.

Hey! I am first heading line feel free to change me

Πρόσκληση για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ (ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ)»,

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

Σχετικά με την  προμήθεια  «ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ» , για τις ανάγκες του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400,00 € περίπου.  ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: Ω04Ξ4690ΩΕ-25Γ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 812.

Hey! I am first heading line feel free to change me

Πρόσκληση για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ (ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ)»,

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

Σχετικά με την  προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ (ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ)», για τις ανάγκες του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ περίπου.

ΑΔΑ: ΩΣΘ94690ΩΕ-ΝΧΖ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 812.

Hey! I am first heading line feel free to change me

Πρόσκληση για την προμήθεια  «ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ»

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

Σχετικά με την  προμήθεια «ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ», για τις ανάγκες του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400,00€ περίπου.

ΑΔΑ: Ω5894690ΩΕ-9ΒΚ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 812.

Hey! I am first heading line feel free to change me

Πρόσκληση για την προμήθεια «Υγειονομικού Υλικού Μικρής Αξίας (υγειονομικό υλικό μ.χ. βελόνες & σύριγγες)»

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

Σχετικά με την  προμήθεια «Υγειονομικού Υλικού Μικρής Αξίας (υγειονομικό υλικό μ.χ. βελόνες & σύριγγες)», για ένα (1) έτος, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

ΑΔΑ: ΩΗΧΠ4690ΩΕ-1ΑΖ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 812.

Hey! I am first heading line feel free to change me

Πρόσκληση για την προμήθεια ««ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ»

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

Σχετικά με την  προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ», για τις ανάγκες του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 40.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΔΑ: ΨΨΞΡ4690ΩΕ-3ΦΤ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 812.

Hey! I am first heading line feel free to change me

Πρόσκληση για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚOY ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ (CONSTELLATION LXT)»

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

Σχετικά με την  προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚOY ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ (CONSTELLATION LXT)», για τις ανάγκες του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ -ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

ΑΔΑ: Ω8ΖΟ4690ΩΕ-ΥΦΦ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 812.

Hey! I am first heading line feel free to change me

Πρόσκληση για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ»

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

Σχετικά με την  προμήθεια Υγειονομικού Υλικού «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» για τις ανάγκες του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

ΑΔΑ: 7ΤΒΝ4690ΩΕ-Η7Γ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 812.

Hey! I am first heading line feel free to change me

Πρόσκληση για την  προμήθεια «ΠΡΑΞΕΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ – ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ»

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

«ΠΡΑΞΕΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ – ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» – CPV 33140000-3) για τις ανάγκες του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 812.

Hey! I am first heading line feel free to change me

Πρόσκληση για την  προμήθεια «ΜΕΛΑΝΙΑ – ΤΟΝΕΡ – ΤΥΜΠΑΝΑ» για τις ανάγκες του ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ για ένα (1) έτος. (CPV 30192320-0) Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 19.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΔΑ: ΩΘ9Μ4690ΩΕ-1ΔΡ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

Σχετικά με την  προμήθεια «ΜΕΛΑΝΙΑ – ΤΟΝΕΡ – ΤΥΜΠΑΝΑ» για τις ανάγκες του ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ για ένα (1) έτος. (CPV 30192320-0) Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 19.000,00€ με ΦΠΑ.

Κριτήριο αξιολόγησης: Χαμηλότερη Τιμή.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
25-10-2016 Τρίτη 10:00π.μ. Ελ.Βενιζέλου 9-, Αθήνα, Τ.Κ. 106 72
Τμ.Οικονομικού, Γραφείο Προμηθειών,
Βησσαρίωνος 9 – 1
ος όροφος

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 812.

Hey! I am first heading line feel free to change me

Πρόσκληση για την  συμμετοχή σε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΛΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ», με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή . (CPV 33140000-3) Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 21.000,00 € με ΦΠΑ.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

Σχετικά με την συμμετοχή σε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΛΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ», με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή . (CPV 33140000-3) Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 21.000,00 € με ΦΠΑ.

Κριτήριο αξιολόγησης: Χαμηλότερη Τιμή.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
03-10-2016 Δευτέρα 11:30π.μ. Ελ.Βενιζέλου 9-, Αθήνα, Τ.Κ. 106 72
Τμ.Οικονομικού, Γραφείο Προμηθειών,
Βησσαρίωνος 9 – 1
ος όροφος

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 812.

Hey! I am first heading line feel free to change me

Πρόσκληση για την συμμετοχή σε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια «ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ – ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ» για ένα (1) έτος. (CPV 30141420-0)
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 11.200,00€ με ΦΠΑ.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

Πρόσκληση για την συμμετοχή σε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια «ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ – ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ» για ένα (1) έτος. (CPV 30141420-0)
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 11.200,00€ με ΦΠΑ.
Ως ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η ΤΕΤΑΡΤΗ 13-07-2016 και ώρα 10:00 π.μ. και ημερομηνία διενέργειας η ίδια ημέρα και ώρα στο Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου, οδός: Βησσαρίωνος 9 – 1ος όροφος.
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και συμπληρωματικά στοιχεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γρ. Προμηθειών στα τηλ.2132052812 – 835 και ώρες 9:00π.μ με 14:00.

ΑΔΑ: 7ΜΛΦ4690ΩΕ-ΑΒΚ

Hey! I am first heading line feel free to change me

Πρόσκληση για την συμμετοχή σε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Ιατρικές Γάζες και Ιατρικό Βαμβάκι)» για ένα (1) έτος. (CPV 33141114-2) – (CPV 33141115-9).
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 13.000,00 € με ΦΠΑ.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

Πρόσκληση για την συμμετοχή σε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Ιατρικές Γάζες και Ιατρικό Βαμβάκι)» για ένα (1) έτος. (CPV 33141114-2) – (CPV 33141115-9).
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 13.000,00 € με ΦΠΑ.

 

Hey! I am first heading line feel free to change me

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με την
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.»

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

Σχετικά με την
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.»

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ., μέχρι και την 19/05/2016.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε , με το Τμ. Προσωπικού στο τηλ: 213 2052 815.


 

Hey! I am first heading line feel free to change me

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με την
ΣΥΝΑΨΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.»

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

Σχετικά με την
ΣΥΝΑΨΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.»

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ., μέχρι και την 25/04/2016.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε , με το Τμ
. Προσωπικού  στο τηλ: 213 2052 815.

Hey! I am first heading line feel free to change me

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με την δημιουργία Παρακαταθήκης Υλικών Ενδοφακών με την Διαδικασία Ανάδειξης Μειοδότη με σκοπό την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών του Οφθαλμολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» και ειδικότερα για το ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.  

 (ΑΔΑ: 76ΥΣ4690ΩΕ-Φ87)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

Σχετικά με την δημιουργία Παρακαταθήκης Υλικών Ενδοφακών με την Διαδικασία Ανάδειξης Μειοδότη με σκοπό την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών του Οφθαλμολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» και ειδικότερα για το ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 

Κριτήριο αξιολόγησης: Χαμηλότερη Τιμή.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
03-12-2015 Πέμπτη 10:30π.μ. Ελ.Βενιζέλου 9-, Αθήνα, Τ.Κ. 106 72
Τμ.Οικονομικού, Γραφείο Προμηθειών,
Βησσαρίωνος 9 – 1
ος όροφος

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 812.

Προηγούμενοι Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με παροχή υπηρεσιών Εξωτερικού Συνεργάτη «Υπεύθυνο Κλινικής Υποστήριξης» για την εκτέλεση Διαθλαστικών Επεμβάσεων Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 9.000,00€ περίπου με ΦΠΑ. (ΑΔΑ: 77ΔΥ4690ΩΕ-ΕΚΚ)
  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με την προμήθεια και Τοποθέτηση πέντε (5) Μουσειακών Προθηκών στον γυάλινο συνδετήριο διάδρομο του Νοσοκομείου. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 6.150,00€ με ΦΠΑ. (ΑΔΑ: 63Κ14690ΩΕ-ΕΙΧ)
  • Πρόσκληση για την συμμετοχή σε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 24.600,00€ με ΦΠΑ. (ΑΔΑ: Ω99Α4690ΩΕ-ΧΣΛ)
  • Πρόσκληση για την συμμετοχή σε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια «ΜΕΛΑΝΙΑ – ΤΟΝΕΡ – ΤΥΜΠΑΝΑ» για ένα (1) έτος. (CPV 30192320-0) Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 19.000,00€ με ΦΠΑ. ΑΔΑ: 7Ε7Η4690ΩΕ-ΡΦΛ
  • Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για τον «ΕΞΩΡΑΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» ΑΔΑ: Β3ΑΥ4690ΩΕ-ΣΨ1  Διευκρινιστική
  • Προμήθεια «Υγειονομικού Υλικού Μικρής Αξίας (επιδεσμικό υλικό, υγειονομικό υλικό μ.χ γάντια μ.χ. βελόνες & σύριγγες), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή», για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, με μονομερές δικαίωμα για πέντε (5) μήνες επιπλέον παράτασης. (ΑΔΑ: ΒΖ2Ι4690ΩΕ-Ψ92)». Διακύρηξη  1η Διευκρινιστική   2η Διευκρινιστική   3η Διευκρινιστική