Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

θέσεις Προσωπικού – Προκηρύξεις

  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Προκήρυξη για θέση Οφθαλμίατρου -Επιμελητή Β':

            ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β”. 

  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Προκήρυξη για θέση Αναισθησιολόγου -Επιμελητή Β':

            ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β”. 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 14/02/2020 ώρα 12:00μμ και λήγει στις 28/02/2020 ώρα 12:00μμ

  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ” αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2019 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες φύλαξης (Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016, και 107 του Ν. 4461/2017)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ ΣΟΧ 2 2019_ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΑΙΤΗΣΗ  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΣΟΧ-7)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ 05-12-2019 ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 16-12-2019

  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ” αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2019

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας (Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016, και 107 του Ν. 4461/2017)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ ΣΟΧ 1 2019_ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΣΟΧ-7)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ 05-12-2019 ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 16-12-2019

  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Προκήρυξης για θέση Αναισθησιολόγου -Επιμελητή Β” Οφθαλμολογίας:

            ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 11/06/2019 ώρα 12:00μμ και λήγει στις 01/07/2018 ώρα 12:00μμ

  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Προκήρυξης για θέση Επιμελητή Β” Οφθαλμολογίας:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ_ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 30/10/2018 ώρα 12:00μμ και λήγει στις 19/11/2018 ώρα 23:59μμ

  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ” αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2018 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες φύλαξης (Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016, και 107 του Ν. 4461/2017)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ” αριθμ. ΣΟΧ 2 2018 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

παράρτημα με ένδειξη 31-03-2017

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΣΟΧ-7)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ 07-06-2018 ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-06-2018

  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ” αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας (Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016, και 107 του Ν. 4461/2017)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ” αριθμ. ΣΟΧ 1 -2018

παράρτημα με ένδειξη 31-03-2017

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΣΟΧ-7)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-05-2018 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 29-05-2018