Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Διαγωνισμοί – Προμήθειες (μετά από 24/06/2019)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 834 – 213 2052 835.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 25/2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) ΤΗΣ Ε.Ε. 2016/679 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO) ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ / CPV 79417000-0. ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 4340 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΦΠΑ.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 12-07-2024).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 29-07-2024 &  ώρα 14:00 π.μ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 24/2024 Για την ανάθεση σε εξωτερικό ανάδοχο, α) της παροχής υπηρεσιών σύνταξης οικονομικών καταστάσεων με βάση ΠΔ 146/03 και κατάρτιση ισολογισμών για τα έτη 2024-2025 β) την παροχή υπηρεσιών εφαρμογής διπλογραφικού συστήματος Γενικής – Αναλυτικής Λογιστικής και κοστολόγησης με βάση το ΠΔ 146/03 και την υπ’ αριθμ. Β2α/οικ. 70504/2019 (ΦΕΚ Β’ 3815/15-10-19) Υπουργική Απόφαση κόστους 14.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% του Ειδικού Νοσοκομείου «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 12-07-2024).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 29-07-2024 &  ώρα 14:00 π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23/2024 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ «WAVELIGHT EX 500 ΚΑΙ FS200 ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ».

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ (Δημοσίευση : 26-06-2024).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 02-07-2024 &  ώρα 14:00 π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23/2024 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ «WAVELIGHT EX 500 ΚΑΙ FS200 ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ».

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ (Δημοσίευση : 26-06-2024).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 02-07-2024 &  ώρα 14:00 π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 22/2024 Για την ανάθεση σε εξωτερικό ανάδοχο, α) της παροχής υπηρεσιών σύνταξης οικονομικών καταστάσεων με βάση ΠΔ 146/03 και κατάρτιση ισολογισμών για τα έτη 2024-2025 β) την παροχή υπηρεσιών εφαρμογής διπλογραφικού συστήματος Γενικής – Αναλυτικής Λογιστικής και κοστολόγησης με βάση το ΠΔ 146/03 και την υπ’ αριθμ. Β2α/οικ. 70504/2019 (ΦΕΚ Β’ 3815/15-10-19) Υπουργική Απόφαση κόστους 14.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% του Ειδικού Νοσοκομείου «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 20-06-2024).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 08-07-2024 &  ώρα 14:00 π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΡ. 21-2024) ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Α) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (SLA) ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣTM ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣTM PERSONAL ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣTM PAYPOLL . Β) ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ –ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΠΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΤΜ Γ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ( DATASETS) ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΤΜ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΡΑ» E- GOV NOW ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ».

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ (Δημοσίευση : 17-06-2024).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 26-06-2024 &  ώρα 14:00 π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 19/2024 για την προμήθεια του είδους «ΜΕΛΑΝΙΑ-ΤΟΝΕΡ» με CPV:30192110-5 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά συνολικού κόστους 37.146,80€ συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ/  ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Δημοσίευση : 17-06-2024).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 03-07-2024 &  ώρα 14:00 π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 20/2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εξωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και πρόληψης (ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) / CPV:71317200-5, ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 3.624,52€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΦΠΑ.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 13-06-2024).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 01-07-2024 &  ώρα 14:00 π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 18/2024 για την προμήθεια του είδους «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ CPV 33152000-0» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά συνολικού κόστους 9.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ/  ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Δημοσίευση : 07-06-2024).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 21-06-2024 &  ώρα 14:00 π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 17/2024 για την Ανάδειξη Αναδόχου για την ετήσια ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ προμήθεια με CPV:90921000-9 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά συνολικού κόστους 2.976,00 € συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (Δημοσίευση : 03-06-2024).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 17-06-2024 &  ώρα 14:00 π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 16/2024 Για την  Ετήσια Συντήρηση του Συστήματος Πυρανίχνευσης ,Κατάσβεσης και αναγόμωση των Πυροσβεστήρων του Νοσοκομείου με CPV:31625100-4, με συνολικό κόστος 5.580,00€ συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ, και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 15-05-2024).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 03-06-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 14/2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (CPV: 79212200-5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 8.064,51€ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ 10.000€.
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 24-04-2024).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 22-05-2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:12/2024 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Για την προμήθεια των ειδών, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ CPV 33698000-9-ΒΕΛΟΝΕΣ CPV:33141320-9-ΣΥΡΙΓΓΕΣ CPV:33141320-9- ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV:33141114-2- ( Προϊόντα Ταχέων Ελέγχων Αντιγόνων SARS-CoV-2 ) CPV: 33124130-5- ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ CPV: 33631600-8», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 96.107,202€ συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής».
Συστ.Αρ.Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ: 348838

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Δημοσίευση : 19-04-2024).

Έναρξη προσφορών από 13-05-2024.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 23-05-2024 &  ώρα 15:00 μ.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΡ.15-2024) ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 και 120 ΤΟΥ ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (BMS) ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ».

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 19-04-2024).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 26-04-2024 &  ώρα 14:00 π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 13/2024 για την προμήθεια του είδους «ΤΡΟΦΙΜΑ» με CPV:15800000-6 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά συνολικού κόστους 6.079,48€ συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ/  ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (Δημοσίευση : 12-04-2024).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 29-04-2024 &  ώρα 14:00 π.μ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 11/2024 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Για την προμήθεια
«ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ» ,ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 76.850,00€
(ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΦΠΑ 0%) CPV: 331841100-4 Συστ.Αρ.Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ:347560

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Δημοσίευση : 05-04-2024).

Έναρξη προσφορών από 22-04-2024.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 09-05-2024 &  ώρα 15:00 μ.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΡ. 10-2024) ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (DRG) & ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ « ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥ.Κ.Ν.Υ)» ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ».

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 27-03-2024).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 03-04-2024 &  ώρα 14:00 π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 9/2024 για την Ετήσια Συντήρηση των Κέντρων Δικτύου Ιατρικών Αερίων με CPV:504210000-2 για ένα (1) έτος με συνολικό κόστος 3.100,00€, συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 15-03-2024).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 03-04-2024 &  ώρα 14:00 π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 8/2024 για την προμήθεια των ειδών «ΠΛΑΣΤΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ» με CPV:1952000-7 για τρεις (3) μήνες με συνολικό κόστος 4.296,53€, με δικαίωμα ανανέωσης της συμβάσης για άλλους τρεις (3) μήνες, συνολικού κόστους 8.593,06€ συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ/  ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Δημοσίευση : 07-03-2024).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 22-03-2024 &  ώρα 14:00 π.μ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Αριθμ. 6/2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ / CPV:70130000-1, ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 2.700,00€ ,ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ.

                                                                                     ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  (Δημοσίευση : 21-02-2024).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 06-03-2024 & ώρα 14:00 μ.μ., οι προσφορές κατατίθενται όπως ορίζει η διακήρυξη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 4/2024 για την προμήθεια του είδους «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ CPV 33152000-0» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά συνολικού κόστους 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ/  ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Δημοσίευση : 12-02-2024).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 28-02-2024 &  ώρα 14:00 π.μ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3/2024 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την αποκατάσταση βλαβών και τεχνικών παρεμβάσεων μικρής κλίμακας CPV 44112000-8, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 55.800,00€ συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής».
Συστ.Αρ.Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ:330252

                                                                                     ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  (Δημοσίευση : 07-02-2024).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 12-03-2024 & ώρα 15:00 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΡ. /2-2024) ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Η.Σ.ΠΑ.Δ.Φ).

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ (Δημοσίευση : 26-01-2024).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 02-02-2024 &  ώρα 14:00 π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1/2024 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 και 120 ΤΟΥ ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ «S8 LUMERA T» ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ (Δημοσίευση : 16-01-2024).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 24-01-2024 &  ώρα 14:00 π.μ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 39/2023 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού: «Σύγχρονη συσκευή εξέτασης βυθού με δυνατότητες φλουοροαγγειογραφίας ( μηχάνημα Φλουοροαγγειογραφίας και οπτικής τομογραφίας συνοχής OCT»
Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 234.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
Συστ. Αριθμός Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ:274175

                                                                                     ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  (Δημοσίευση : 20-12-2023).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 24-01-2024 &  ώρα 24:00 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 43/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εξωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και πρόληψης (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) / CPV:71317200-5, ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 4.389,60 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΦΠΑ.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ    (Δημοσίευση : 11-12-2023).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 27-12-2023 &  ώρα 14:00 π.μ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Αριθμ. 42/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ / CPV:70130000-1, ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 3.300,00€ ,ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ.

                                                                                     ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ(Δημοσίευση : 18-12-2023).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 20-12-2023 &  ώρα 14:00 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 41/2023 για ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη της υποστήριξης των Οργάνων Διαχείρισης Κινδύνων των Υπηρεσιών Αναγνώρισης, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Δημοσιονομικών Κινδύνων – Κατάρτισης Σχεδίου Χάρτη Διαδικασιών Παραγωγής με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης τιμή , χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους και προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ    (Δημοσίευση : 07-12-2023).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 20-12-2023 &  ώρα 14:00 π.μ

(ΜΑΤΑΙΩΣΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 41/2023 για ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη της υποστήριξης των Οργάνων Διαχείρισης Κινδύνων των Υπηρεσιών Αναγνώρισης, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Δημοσιονομικών Κινδύνων – Κατάρτισης Σχεδίου Χάρτη Διαδικασιών Παραγωγής με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης τιμή , χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους και προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ    (Δημοσίευση : 04-12-2023).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 20-12-2023 &  ώρα 14:00 π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 40/2023 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 και 120 ΤΟΥ ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ «S8 LUMERA T» ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ   (Δημοσίευση : 30-11-2023).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 07-12-2023 &  ώρα 14:00 π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 38/2023   Για την Υπηρεσία Ψηφιοποιήσης -Μικροφωτογράφησης Αρχείου καρτών (Α-Β ΚΛΙΝΙΚΩΝ) ποσότητας 80.000,00 τεμ. και συντήρησης λογισμικού του Ειδικού Νοσοκομείου «Οφθαλμιατρείου Αθηνών

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ   (Δημοσίευση : 27-11-2023).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 06-12-2023 &  ώρα 14:00 π.μ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 37/2023
για την προμήθεια του είδους «ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΕΝΔΥΣΗ -ΥΠΟΔΗΣΗ) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ » με CPV 18222200-3 (Στολές Νοσηλευτικού Προσωπικού) , Σαμπό cpv: 18800000-7) ελαστικά καλσόν (cpv: 18316000-7)προϋπολογισμού 5.243,34€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ /  ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Δημοσίευση : 16-11-2023).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 04-12-2023 &  ώρα 14:00 π.μ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 36/2023  για την προμήθεια του είδους «ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΕΝΔΥΣΗ -ΥΠΟΔΗΣΗ) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ » με CPV 18222200-3 (Στολές Νοσηλευικού Προσωπικού) , Σαμπό cpv: 18800000-7) ελαστικά καλσόν (cpv: 18316000-7)προϋπολογισμού 5.243,34€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 25-10-2023).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 13-11-2023 &  ώρα 14:00 μ.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 35/2023 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 και 120 ΤΟΥ ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ASP STERRAD NX ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ   (Δημοσίευση : 25-10-2023).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 01-11-2023 &  ώρα 14:00 π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 34/2023 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 και 120 ΤΟΥ ν. 4412/2016 για την ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2013-2020

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ   (Δημοσίευση : 25-10-2023).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 01-11-2023 &  ώρα 14:00 π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 33/2023   για την προμήθεια των ειδών « ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ CPV 24111500-0» για ένα (1) έτος και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά συνολικού κόστους 6.930,73€ συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ /  ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Δημοσίευση : 19-10-2023).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 06-11-2023 &  ώρα 14:00 π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 32/2023 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 και 120 ΤΟΥ ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ CONSTELLATION LXT ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ   (Δημοσίευση : 12-10-2023).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 18-10-2023 &  ώρα 14:00 π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 31/2023 για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Παροχή Εξωτερικής Υπηρεσίας Απογραφής παγίων Περιουσιακών στοιχείων, την ταυτοποίηση τους με το υφιστάμενο μητρώο παγίων του Νοσοκομείου με CPV:7920000-6 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά συνολικού κόστους 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  (Δημοσίευση : 04-10-2023).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 20-10-2023 &  ώρα 14:00 μ.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 30/2023 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 και 120 ΤΟΥ ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ DRAEGER PRIMUS ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ DRAEGER OXYLOG 3000 ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  (Δημοσίευση : 03-10-2023).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 10-10-2023 &  ώρα 14:00 μ.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 29/2023 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 και 120 ΤΟΥ ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ORACLE » ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  (Δημοσίευση : 27-09-2023).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 04-10-2023 &  ώρα 14:00 μ.μ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 27/2023 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ» CPV 33731110-7, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 566.847,55€ συμπεριλαμβανομένου 13% ΦΠΑ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής.
Συστ.Αρ.Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ : 223148

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ (Δημοσίευση : 15-09-2023).

Έναρξη προσφορών από 09-10-2023.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 19-10-2023 &  ώρα 15:00 μ.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 26/2023 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 και 120 ΤΟΥ ν. 4412/2016 για την ΑΝΑΝΕΩΣΗ ANTIVIRUS του ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  (Δημοσίευση : 31-08-2023).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 06-09-2023 &  ώρα 14:00 μ.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 25/2023  για τις Υπηρεσίες από εξωτερικό ανάδοχο «για την ετήσια συντήρηση των εγκαταστάσεων κλιματισμού όλων των κτιρίων του Νοσοκομείου μας και μικροβιακός έλεγχος των χειρουργείων» με CPV: 50730000-1 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά συνολικού κόστους 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  (Δημοσίευση : 24-08-2023).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 11-09-2023 &  ώρα 14:00 μ.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 24/2023 για την προμήθεια του είδους «ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΕΝΔΥΣΗ -ΥΠΟΔΗΣΗ) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ » με CPV 18222200-3 (Στολές Νοσηλευικού Προσωπικού) , Σαμπό cpv: 18800000-7) ελαστικά καλσόν (cpv: 18316000-7)προϋπολογισμού 8.591,34 €€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ(Δημοσίευση : 23-08-2023).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 18-09-2023 &  ώρα 14:00 μ.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22/2023 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 και 120 ΤΟΥ ν. 4412/2016 για την συντήρηση των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Δημοσίευση : 21-08-2023).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 25-08-2023 &  ώρα 14:00 μ.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 23/2023 για (α) την ετήσια συντήρηση δυο (2) ηλεκτρογεννητριών (Η/Ζ) και ενός (1) UPS (σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας )» CPVCPV: 50532300-6» και (β) την προμήθεια και αντικατάσταση μπαταριών του με CPV:31440000-2 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά συνολικού κόστους 4.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  (Δημοσίευση : 18-08-2023).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 01-09-2023 &  ώρα 14:00 μ.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21/2023 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 και 120 ΤΟΥ ν. 4412/2016 για ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Εξωτερικού συμβούλου για την Προσαρμογή του Οφθαλμιατρείου Αθηνών στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων για την συνέχιση της εναρμόνισης του Οφθαλμιατρείου Αθηνών με τον «Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) της Ε.Ε. 2016/679

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Δημοσίευση : 10-07-2023).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 17-07-2023 &  ώρα 14:00 μ.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 20/2023 για την προμήθεια του είδους  «ΕΝΤΥΠΑ CPV 31711430-6» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον  συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά συνολικού κόστους 2.498,60€ συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  (Δημοσίευση : 30-06-2023).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 14-07-2023 &  ώρα 14:00 μ.μ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 19/2023  για την προμήθεια του είδους «ΜΕΛΑΝΙΑ-ΤΟΝΕΡ» με CPV:30192110-5 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά συνολικού κόστους 14.300,50€ συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Δημοσίευση : 21-06-2023).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 05-07-2023 &  ώρα 14:00 μ.μ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 18/2023  Διενέργεια Επαναληπτικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια του είδους «ΡΑΜΜΑΤΑ CPV 33141126-9» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά συνολικού κόστους 4.489,3996€ συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Δημοσίευση : 14-06-2023).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 28-06-2023 &  ώρα 14:00 μ.μ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 16/2023 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ » CPV 33731110-7, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 366.023,20€ συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής».
Συστ.Αρ.Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ:195966

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  (Δημοσίευση : 12-06-2023).

Έναρξη προσφορών από 06-07-2023.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 16-07-2023 &  ώρα 15:00 μ.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 15/2023 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού « ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΥΣΙΩΝ CPV 33731110-7, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 244.178,82€ συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής».
Συστ.Αρ.Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ:195972

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  (Δημοσίευση : 12-06-2023).

Έναρξη προσφορών από 06-07-2023.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 16-07-2023 &  ώρα 15:00 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 17/2023  για την προμήθεια του είδους «ΜΕΛΑΝΙΑ-ΤΟΝΕΡ» με CPV:30192110-5 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά συνολικού κόστους 14.300,50€ συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Δημοσίευση : 02-06-2023).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 19-06-2023 &  ώρα 14:00 μ.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 14/2023   για την προμήθεια του είδους «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» με CPV: 33141114-2 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά συνολικού κόστους 14.243,09€ συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Δημοσίευση : 25-05-2023).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 14-06-2023 &  ώρα 14:00 μ.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 13/2023   για την προμήθεια του είδους «ΓΑΝΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ CPV 33141420-0» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά συνολικού κόστους 10.099,26€ συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Δημοσίευση : 23-05-2023).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 12-06-2023 &  ώρα 14:00 μ.μ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 12/2023   ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εξωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και πρόληψης (ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) / CPV:71317200-5, ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 3.670,40 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΦΠΑ.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ (Δημοσίευση : 23-05-2023).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 07-06-2023 &  ώρα 14:00 μ.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 11/2023   Για την ανάθεση σε εξωτερικό ανάδοχο, α) της παροχής υπηρεσιών σύνταξης οικονομικών καταστάσεων με βάση ΠΔ 146/03 και κατάρτιση ισολογισμών για το έτος 2023 β) την παροχή υπηρεσιών εφαρμογής διπλογραφικού συστήματος Γενικής – Αναλυτικής Λογιστικής και κοστολόγησης με βάση το ΠΔ 146/03 και την υπ’ αριθμ. Β2α/οικ. 70504/2019 (ΦΕΚ Β’ 3815/15-10-19) Υπουργική Απόφαση κόστους 6.000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% του Ειδικού Νοσοκομείου «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  (Δημοσίευση : 18-05-2023).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 05-06-2023 &  ώρα 14:00 μ.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 10/2023   για την προμήθεια του είδους «ΡΑΜΜΑΤΑ CPV 33141126-9» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά συνολικού κόστους 10.920,3652€ συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Δημοσίευση : 18-05-2023).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 05-06-2023 &  ώρα 14:00 μ.μ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Αριθμ. 9/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ / CPV:70130000-1, ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 5.000,00 € ,ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ.

                                                                  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  (Δημοσίευση : 16-05-2023).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 06-06-2023 &  ώρα 24:00 μ.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 8/2023 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ » CPV 33731110-7, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 189.385,20€ συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής».

Συστ.Αρ.Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ:193054

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  (Δημοσίευση : 12-05-2023).

Έναρξη προσφορών από 02-06-2023.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 14-06-2023 &  ώρα 24:00 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 7/2023   ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εξωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και πρόληψης (ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) / CPV:71317200-5, ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 2.569,28 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΦΠΑ.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  (Δημοσίευση : 26-04-2023).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 15-05-2023 &  ώρα 14:00 π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 6/2023   για την προμήθεια του είδους «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ CPV 30192700-8 -ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ CPV 30197643-5» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά συνολικού κόστους 6.634,76€ συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Δημοσίευση : 28-03-2023).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 10-04-2023 &  ώρα 14:00 π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 5/2023   για την προμήθεια των ειδών «ΠΛΑΣΤΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ» με CPV:1952000-7 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά συνολικού κόστους 7.827,19€ συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Δημοσίευση : 23-03-2023).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 05-04-2023 &  ώρα 14:00 π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 3/2023   για την προμήθεια του είδους «ΤΡΟΦΙΜΑ» με CPV:15800000-6 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά συνολικού κόστους 7.483,88€ συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (Δημοσίευση : 08-02-2023).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 22-02-2023 &  ώρα 14:00 π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2/2023   ΓΙΑ “Συλλογή, Μεταφορά και Αποτέφρωση Επικινδύνων Αποβλήτων” με CPV 90524000-6 για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 22.605,82 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά».

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   (Δημοσίευση : 25-01-2023).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 08-02-2023 &  ώρα 14:00 π.μ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 29- 2022 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Για την προμήθεια «ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ» ,ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 97.410,00 € (ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΦΠΑ 0%) CPV: 331841100-4 Συστ.Αρ.Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ:179606

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  (Δημοσίευση : 27-12-2022).

Εναρξη προσφορων απο 20-01-2023.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 30-01-2023 &  ώρα 14:00 π.μ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 25- 2022 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Για την «Προμήθεια δύο (2) Διαθλασίμετρων-Κερατόμετρων» (Υποέργο 6) στο πλαίσιο της Πράξης «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ.Ν.Α. “Ο Ευαγγελισμός – Οφθαλμιατρείο Αθηνών – Πολυκλινική”» με Κωδικό ΟΠΣ 5041837 του Ε.Π. «Αττική 2014-2020» Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 52.160,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) Συστ. Αριθμός Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ: 180372

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  (Δημοσίευση : 22-12-2022).

Εναρξη προσφορων απο 16-01-2023.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 25-01-2023 &  ώρα 14:00 π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 30/2022   ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εξωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και πρόληψης (ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) / CPV:71317200-5, ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 2.569,28 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΦΠΑ.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   (Δημοσίευση : 20-12-2022).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 11-01-2023 &  ώρα 14:00 π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 28/2022   για την Ανάδειξη Αναδόχου για την ετήσια ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ προμήθεια με CPV:90921000-9 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά συνολικού κόστους 9.104.00€ συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ /  ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ /  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Δημοσίευση : 09-12-2022).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 19-12-2022 &  ώρα 14:00 π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 27/2022  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟΥ-ΚΕΡΑΤΟΜΕΤΡΟΥ / CPV:33122000-1, ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 9.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΦΠΑ.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  (Δημοσίευση : 01-12-2022).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 14-12-2022 &  ώρα 14:00 π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 26/2022   ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εξωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και πρόληψης (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) / CPV:71317200-5, ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 3.645,60 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΦΠΑ.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   (Δημοσίευση : 01-12-2022).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 12-12-2022 &  ώρα 14:00 π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 24/2022   Για την προμήθεια Υλικών και την τοποθέτηση τους για την « Εσωτερική Διαμόρφωση της Αίθουσας (Ε) σε άσηπτη χειρουργική Αίθουσα του Ειδικού Νοσοκομείου «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ».

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ   (Δημοσίευση : 30-11-2022).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 07-12-2022 &  ώρα 14:00 π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 23/2022   ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022 ΚΑΙ 2023 ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   (Δημοσίευση : 21-11-2022).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 05-12-2022 &  ώρα 14:00 π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 22/2022  Για την ανάθεση σε εξωτερικό ανάδοχο, α) της παροχής υπηρεσιών σύνταξης οικονομικών καταστάσεων με βάση ΠΔ 146/03 και κατάρτιση ισολογισμών για το έτος 2022 β) την παροχή υπηρεσιών εφαρμογής διπλογραφικού συστήματος Γενικής – Αναλυτικής Λογιστικής και κοστολόγησης με βάση το ΠΔ 146/03 και την υπ’ αριθμ. Β2α/οικ. 70504/2019 (ΦΕΚ Β’ 3815/15-10-19) Υπουργική Απόφαση κόστους 6.000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% του Ειδικού Νοσοκομείου «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   (Δημοσίευση : 12-10-2022).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 26-10-2022 &  ώρα 14:00 π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 21/2022  για την προμήθεια των ειδών « ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ CPV 24111500-0» για ένα (1) έτος και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά συνολικού κόστους 5.816,76€ συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  (Δημοσίευση : 07-10-2022).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 24-10-2022 &  ώρα 14:00 π.μ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 19- 2022 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Για την προμήθεια
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ »ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ” με CPV 33698000-9, προϋπολογισμού 62.362,93€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής
Συστ.Αρ.Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ: 172712

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ (Δημοσίευση : 23-09-2022).

Εναρξη προσφορων απο 17-10-2022.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 02-11-2022 &  ώρα 14:00 π.μ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 15- 2022 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Για την προμήθεια
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» CPV 33731110-7, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 97.760,484 € € συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής».
Συστ.Αρ.Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ:168497

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  (Δημοσίευση : 08-09-2022).

Εναρξη προσφορων απο 03-10-2022.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 12-10-2022 &  ώρα 14:00 π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 16/2022 για τις Υπηρεσίες από εξωτερικό ανάδοχο «για την ετήσια συντήρηση των εγκαταστάσεων κλιματισμού όλων των κτιρίων του Νοσοκομείου μας και μικροβιακός έλεγχος των χειρουργείων» με CPV: 50730000-1 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά συνολικού κόστους 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 12-08-2022).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 29-08-2022 &  ώρα 14:00 μ.μ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 18/2022  για τις Υπηρεσίες από εξωτερικό ανάδοχο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» με CPV: 98310000-9 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά συνολικού κόστους 19.742,784€ συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (Δημοσίευση : 04-08-2022).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 17-08-2022 &  ώρα 14:00 π.μ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 17/2022  για την προμήθεια των ειδών «ΠΛΑΣΤΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ» με CPV:1952000-7 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά συνολικού κόστους 6.711,19€ συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (Δημοσίευση : 03-08-2022).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 17-08-2022 &  ώρα 14:00 π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 14/2022  για την προμήθεια των ειδών «ΠΛΑΣΤΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ» με CPV:1952000-7 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά συνολικού κόστους 5.600,28€ συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (Δημοσίευση : 11-07-2022).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 25-07-2022 &  ώρα 14:00 π.μ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 13- 2022 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Για την προμήθεια
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ» ,ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 311.763,384€ (13%ΦΠΑ).
CPV: 33731110-7 Συστ.Αρ.Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ:164213

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  (Δημοσίευση : 05-07-2022).

Εναρξη προσφορων απο 29-07-2022.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 10-08-2022 &  ώρα 14:00 π.μ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12- 2022 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Για την προμήθεια
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ,ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 140.576,26€ (24%ΦΠΑ). CPV: 33731110-7
Συστ.Αρ.Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ:164083

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  (Δημοσίευση : 04-07-2022).

Εναρξη προσφορων απο 28-07-2022.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 09-08-2022 &  ώρα 14:00 π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 11/2022  για τις Υπηρεσίες από εξωτερικό ανάδοχο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» με CPV: 98310000-9 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά συνολικού κόστους 15.893.88€ συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (Δημοσίευση : 30-06-2022).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 13-07-2022 &  ώρα 14:00 π.μ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 1- 2022 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την«Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Ειδικού Νοσοκομείου «Οφθαλμιατρείο Αθηνών»» (Υποέργο 4) στο πλαίσιο της Πράξης «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» –
Οφθαλμιατρείο Αθηνών – Πολυκλινική”» με Κωδικό ΟΠΣ 5041837 του Ε.Π. «Αττική 2014-2020» Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 144.260,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) Συστ. Αριθμός Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ: 153769

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  (Δημοσίευση : 21-06-2022).

Εναρξη προσφορων απο 15-07-2022.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 25-07-2022 &  ώρα 14:00 π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 10/2022  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) ΤΗΣ Ε.Ε. 2016/679 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO) ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ / CPV 79417000-0. ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 4.960,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΦΠΑ.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Δημοσίευση : 24-05-2022).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 08-06-2022 &  ώρα 14:00 π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 09/2022 για την προμήθεια του είδους «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» με CPV: 33141114-2 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά συνολικού κόστους 12.731,37€ συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Δημοσίευση : 17-05-2022).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 01-06-2022 &  ώρα 14:00 π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 08/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 11-05-2022).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 25-05-2022 &  ώρα 14:00 π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 07/2022 για την προμήθεια του είδους ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ τύπου STATIM με CPV:33152000-0 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά συνολικού κόστους 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Δημοσίευση : 30-03-2022).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 13-04-2022 &  ώρα 14:00 π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 06/2022 για ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ» ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ για ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής συνολικού κόστους 14.273,64€.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ (Δημοσίευση : 11-02-2022).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 28-02-2022 &  ώρα 14:00 π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 05/2022 για την ανάδειξη αναδόχου της Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας CPV 90910000-9 και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή συνολικού κόστους 24.800,00€ για χρονικό διάστημα πενήντα πέντε (55) ημέρων

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 11-02-2022).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 23-02-2022 &  ώρα 14:00 π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  4/2022 για “Συλλογή, Μεταφορά και Αποτέφρωση Επικινδύνων Αποβλήτων” με CPV 90524000-6 για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 13.453,07 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά».

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Δημοσίευση : 31-01-2022).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 16-02-2022 &  ώρα 14:00 π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  3/2022 για την προμήθεια των ειδών « Προϊόντα Ταχέων Ελέγχων Αντιγόνων SARS-CoV-2 ( RAPID – TEST ) με CPV:33124130-5 και μασκών υψηλής αναπνευστικής προστασίας FFP2 με CPV 33157100-6 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά συνολικού κόστους 4.240,00€ συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Δημοσίευση : 28-01-2022).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 14-02-2022 &  ώρα 14:00 π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 02/2022 Για την ανάθεση σε εξωτερικό ανάδοχο, α) της παροχής υπηρεσιών σύνταξης οικονομικών καταστάσεων με βάση ΠΔ 146/03 και κατάρτιση ισολογισμών για το έτος 2021 β) την παροχή υπηρεσιών εφαρμογής διπλογραφικού συστήματος Γενικής – Αναλυτικής Λογιστικής και κοστολόγησης με βάση το ΠΔ 146/03 και την υπ’ αριθμ. Β2α/οικ. 70504/2019 (ΦΕΚ Β’ 3815/15-10-19) Υπουργική Απόφαση κόστους 6.000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% του Ειδικού Νοσοκομείου «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 19-11-2021).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 31-01-2022 &  ώρα 14:00 π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 22/2021 Για την προμήθεια του είδους «ΓΑΝΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ» με CPV:33141420-0), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή συνολικού κόστους 21.019,80 € συμπεριλαμβανομένου 6%ΦΠΑ.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Δημοσίευση : 02-12-2021).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 15-12-2021 &  ώρα 14:00 π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 21/2021 Για την προμήθεια του είδους «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ» ( CPV 33631600-8), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή συνολικού κόστους 9.947,66€ συμπεριλαμβανομένου 6% & 24% ΦΠΑ.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ (Δημοσίευση : 22-11-2021).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 08-12-2021 &  ώρα 14:00 π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 20/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 ΚΑΙ 2021 ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 22-11-2021).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 06-12-2021 &  ώρα 14:00 π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 19/2021 Για την Ανάδειξη Ανάδοχου για την ετήσια ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή συνολικού κόστους 8.928,00 € συμπεριλαμβανομένου 24%ΦΠΑ.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 04-11-2021).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 17-11-2021 &  ώρα 14:00 π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 18/2021 Για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης ( CPV 30192700-8) και φωτοτυπικού χαρτιού CPV 301927643-5) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή συνολικού κόστους 4.587,53 € συμπεριλαμβανομένου 24%ΦΠΑ.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 27-10-2021).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 05-11-2021 &  ώρα 14:00 π.μ.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 17/2021 για την Ανάδειξη Ανάδοχου για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥμε κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή συνολικού κόστους 3.472,00 € συμπεριλαμβανομένου 24%ΦΠΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ (Δημοσίευση πρόσκλησης: 25-10-2021).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 03-11-2021 &  ώρα 14:00 π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 16/2021 Για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης ( CPV 30192700-8) και φωτοτυπικού χαρτιού CPV 301927643-5) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή συνολικού κόστους 4337,0€ συμπεριλαμβανομένου 24%ΦΠΑ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ (Δημοσίευση πρόσκλησης: 11-10-2021).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 20-10-2021 &  ώρα 14:00 π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 13/2021 Της Εκπόνησης Μελετών για την Εσωτερική Διαμόρφωση του μίσθιου χώρου επί της οδού Σίνα 2-4 (χώρος κυριότητας της Ελληνικής Καθολικής Εκκλησίας) του Ειδικού Νοσοκομείου «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ (Δημοσίευση πρόσκλησης: 05-10-2021).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 12-10-2021 &  ώρα 14:00 π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : «Ανάδειξη Ανάδοχου για παροχή Εξωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και πρόληψης (ΕΝΟΣ (1) ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1)ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) (ΕΞ.Υ.Π.Π) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή συνολικού κόστους 10.095,44€ συμπεριλαμβανομένου 24%ΦΠΑ.».

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 04-10-2021).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 13-10-2021 &  ώρα 14:00 π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : «Ανάδειξη Ανάδοχου για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή συνολικού κόστους 3.472,00 € συμπεριλαμβανομένου 24%ΦΠΑ».

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 04-10-2021).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 13-10-2021 &  ώρα 14:00 π.μ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια των ειδών ραμμάτων με CPV 33731110-7 για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 10.244,44 € € συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή».

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2021 ΤΕΥΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Δημοσίευση διακήρυξης: 21-09-2021).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 04-10-2021 &  ώρα 14:00 π.μ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια του είδους «ΕΝΤΥΠΩΝ CPV 22820000-4 », και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή συνολικού κόστους 4.881,63 €.

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2021 ΤΕΥΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Δημοσίευση διακήρυξης: 02-09-2021).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 20-09-2021 &  ώρα 14:00 π.μ.

       ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια των ειδών γραφικής ύλης CPV 30192700-8 και φωτοτυπικού χαρτιού CPV 30197643-5, και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή συνολικού κόστους 6.395,51€».

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09/2021 ΤΕΥΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Δημοσίευση διακήρυξης: 02-09-2021).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 20-09-2021 &  ώρα 14:00 π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 7/2021 Για το έργο «Εσωτερική Διαμόρφωση μισθωμένου χώρου επί της οδού Σίνα 2-4
του Ειδικού Νοσοκομείου «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ (Δημοσίευση πρόσκλησης: 02-08-2021).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 09-08-2021 &  ώρα 14:00 π.μ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ (Η/Ζ) ΚΑΙ ΔΥΟ (2) UPS (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ) ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ .

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2021   (Δημοσίευση διακήρυξης: 02-08-2021).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 11-08-2021 &  ώρα 14:00 π.μ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων κλιματισμού όλων των κτιρίων του Νοσοκομείου μας  και το μικροβιακό έλεγχο των χειρουργείων για ένα (1) έτος, με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2021  ΤΕΥΔ (Δημοσίευση διακήρυξης: 23-07-2021).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 04-08-2021 &  ώρα 14:00 π.μ.

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  για την προμήθεια των ειδών « ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ CPV24111500-0» για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.167,13€ συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή».

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ  ΤΕΥΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ (Δημοσίευση διακήρυξης: 12-07-2021).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 26-07-2021 &  ώρα 14:00 π.μ.

 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  για την προμήθεια των ειδών « ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV33141114-2» για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.441,21 € συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή».

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ  ΤΕΥΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ(Δημοσίευση διακήρυξης: 25-06-2021).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 08-07-2021 &  ώρα 11:00 π.μ.

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  για την προμήθεια των ειδών « ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV33141114-2» για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.624,27 € συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή».

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ  ΤΕΥΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ(Δημοσίευση διακήρυξης: 2-6-2021).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 16-06-2021 &  ώρα 14:00 μ.μ.


 

 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 68.090,00 ( ΜΗΔΕΝΙΚΟ Φ.Π.Α) – CPV:33731110-7

Συστ. Αρ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : 104404

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24  (Δημοσίευση : 24-12-2020).

 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ( ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 150.541,58 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α – CPV:33731110-7

Συστ. Αρ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : 103933

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 23  (Δημοσίευση : 17-12-2020).

 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ( ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 343.289,93 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α  13% – CPV:33731110-7

Συστ. Αρ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : 102870

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 22  (Δημοσίευση : 08-12-2020).

 Διενέργειας Δεύτερου Επαναληπτικού Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ με CPV 33731110-7 και 33141126-9» για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 31.496,62€ συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή».

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21  (Δημοσίευση : 25-11-2020).

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΓΑΝΤΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΣΚΕΣ  ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ),

CPV 33141420-0/33631600-8/3314000-3»

 

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20  (Δημοσίευση : 12-11-2020).

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΜΕ CPV:22820000-4».

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19  (Δημοσίευση : 16-10-2020).

 

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ)», ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΜΕ CPV:33140000-3».

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18  ΤΕΥΔ (Δημοσίευση : 30-09-2020).


 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : «ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΡΟΪOΝΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ με CPV:33731110-7».

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 16 (Δημοσίευση : 25-09-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 09-10-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019».

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 27-08-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 11-09-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ».

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 29-07-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 24-08-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ».

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 22-07-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 27-07-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ (Η/Ζ) ΚΑΙ ΔΥΟ (2) UPS (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ».

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 10-07-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 31-07-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 12-2020: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΔ146/03 ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΧΡΗΣΗΣ 2019 ΚΑΙ 2020 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.400€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής».

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 8-07-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 20-07-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αριθμ. 12-2020: για την προμήθεια «ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ CPV 39831200-8 ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ CPV 44423000-1,  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 22.585,09€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής». 

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ (Δημοσίευση διακήρυξης: 2-7-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 13-07-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 11-2020: Προμήθεια Χειρουργικών Ραμμάτων χρήσης με CPV 33141126-9 για ένα (1) έτος, με συλλογή προσφορών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.378,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, και  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 24-06-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 07-07-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αριθμ. 8-2020: για την διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών « ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV33141114-2» για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.036,36 € συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή».

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ  (Δημοσίευση διακήρυξης: 27-4-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 13-05-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αριθμ. 7-2020: για την προμήθεια των ειδών των ειδών γραφικής ύλης CPV 30192700-8  και φωτοτυπικού χαρτιού CPV 30197643-5, και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή συνολικού κόστους 5.415,38 € .

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ_2020  (Δημοσίευση διακήρυξης: 23-4-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 07-05-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 6-2020: Προμήθεια Ιατρικών Αερίων Ιατρικής χρήσης με CPV 24111500-0 για ένα (1) έτος, με συλλογή προσφορών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.337,44 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 15-04-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 20-05-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 4-2020: Προμήθεια Ιατρικών Αερίων Ιατρικής χρήσης με CPV 24111500-0 για ένα (1) έτος, με συλλογή προσφορών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.337,44 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  (Δημοσίευση : 08-04-2020).    ΜΑΤΑΙΩΣΗ 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 22-04-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 5-2020: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΤΥΜΠΑΝΩΝ, CPV 30192320-0 για ένα (1) έτος , με συλλογή προσφορών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.103,85 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  (Δημοσίευση : 08-04-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 29-04-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αριθμ. 3-2020: για την προμήθεια υπηρεσιών «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΑΑΜ + ΜΕΑ + ΑΕΑ)» CPV 90524400-0, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 17.132,89 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής»..

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ 2020 (Δημοσίευση διακήρυξης: 1-4-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 13-4-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

→ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αριθμ. 2-2020: για την προμήθεια ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ CPV33731110-7  » , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 79.200,12 € συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ με κριτήριο την πλέον  συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή»..

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ (Δημοσίευση διακήρυξης: 24-2-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 11-3-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αριθμ. 1-2020: για την προμήθεια των ειδών « ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  CPV33141114-2  » για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.495,06 € συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ (επιπλέον 10%, ήτοι 849,51€, εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης) με κριτήριο την πλέον  συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή»..

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ (Δημοσίευση διακήρυξης: 28-1-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 10-2-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 11-2019: παροχή υπηρεσιών για την εναρμόνιση του Οφθαλμιατρείου Αθηνών με τον «Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) της Ε.Ε. 2016/679»  και της ανάθεσης υπηρεσιών υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO) σε εξωτερικό συνεργάτη, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 11-2019  (Δημοσίευση διακήρυξης: 17-10-2019).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 29-10-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 10-2019 για την προμήθεια μιας (1) ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΟΥΣ ΛΥΧΝΙΑΣ (ΤΥΠΟΥ HAAG STREIT) προϋπολογισθείσας δαπάνης 22.000 € συμπεριλαμβανομένου  του νόμιμου ΦΠΑ ( CPV 33141620-2)  με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10-2019  (Δημοσίευση διακήρυξης: 04-09-2019).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 18-09-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.


→ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 9-2019 για την προμήθεια  «Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για επεμβάσεις Υαλοειδεκτομής με Συνοδό εξοπλισμό» – (CPV 33140000-3) για τις ανάγκες του ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.030,48 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09-2019  (Δημοσίευση διακήρυξης: 02-07-2019).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 17-07-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 8-2019 για την προμήθεια «Αναλωσίμου Υλικού Επιστημονικών Οργάνων (Φακοθρυψίας με Συνοδό Εξοπλισμό)» – (CPV 33140000-3) για τις ανάγκες του ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.281,70 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 08-2019  (Δημοσίευση διακήρυξης: 02-07-2019).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 15-07-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 7-2019 για την προμήθεια των ειδών «ΓΑΝΤΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ CPV 33141420-0» για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.045,31 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο την πλέον  συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΑΝΤΙΑ 2019    (Δημοσίευση διακήρυξης: 26-06-2019).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 08-07-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 834 – 213 2052 835.

 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 68.090,00 ( ΜΗΔΕΝΙΚΟ Φ.Π.Α) – CPV:33731110-7
Συστ. Αρ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : 104404

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24  (Δημοσίευση : 24-12-2020).

 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ( ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 150.541,58 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α – CPV:33731110-7
Συστ. Αρ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : 103933

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 23  (Δημοσίευση : 17-12-2020).

 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ( ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 343.289,93 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α  13% – CPV:33731110-7
Συστ. Αρ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : 102870

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 22  (Δημοσίευση : 08-12-2020).

 Διενέργειας Δεύτερου Επαναληπτικού Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ με CPV 33731110-7 και 33141126-9» για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 31.496,62€ συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή».

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21  (Δημοσίευση : 25-11-2020).

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΓΑΝΤΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΣΚΕΣ  ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ),

CPV 33141420-0/33631600-8/3314000-3»

 

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20  (Δημοσίευση : 12-11-2020).

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΜΕ CPV:22820000-4».

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19  (Δημοσίευση : 16-10-2020).

 

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ)», ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΜΕ CPV:33140000-3».

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18  ΤΕΥΔ (Δημοσίευση : 30-09-2020).


 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : «ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΡΟΪOΝΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ με CPV:33731110-7».

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 16 (Δημοσίευση : 25-09-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 09-10-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019».

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 27-08-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 11-09-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ».

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 29-07-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 24-08-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ».

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 22-07-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 27-07-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ (Η/Ζ) ΚΑΙ ΔΥΟ (2) UPS (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ».

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 10-07-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 31-07-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 12-2020: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΔ146/03 ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΧΡΗΣΗΣ 2019 ΚΑΙ 2020 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.400€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής».

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 8-07-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 20-07-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αριθμ. 12-2020: για την προμήθεια «ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ CPV 39831200-8 ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ CPV 44423000-1,  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 22.585,09€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής». 

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ (Δημοσίευση διακήρυξης: 2-7-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 13-07-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 11-2020: Προμήθεια Χειρουργικών Ραμμάτων χρήσης με CPV 33141126-9 για ένα (1) έτος, με συλλογή προσφορών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.378,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, και  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 24-06-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 07-07-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αριθμ. 8-2020: για την διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών « ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV33141114-2» για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.036,36 € συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή».

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ  (Δημοσίευση διακήρυξης: 27-4-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 13-05-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αριθμ. 7-2020: για την προμήθεια των ειδών των ειδών γραφικής ύλης CPV 30192700-8  και φωτοτυπικού χαρτιού CPV 30197643-5, και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή συνολικού κόστους 5.415,38 € .

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ_2020  (Δημοσίευση διακήρυξης: 23-4-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 07-05-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 6-2020: Προμήθεια Ιατρικών Αερίων Ιατρικής χρήσης με CPV 24111500-0 για ένα (1) έτος, με συλλογή προσφορών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.337,44 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 15-04-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 20-05-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 4-2020: Προμήθεια Ιατρικών Αερίων Ιατρικής χρήσης με CPV 24111500-0 για ένα (1) έτος, με συλλογή προσφορών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.337,44 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  (Δημοσίευση : 08-04-2020).    ΜΑΤΑΙΩΣΗ 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 22-04-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 5-2020: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΤΥΜΠΑΝΩΝ, CPV 30192320-0 για ένα (1) έτος , με συλλογή προσφορών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.103,85 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  (Δημοσίευση : 08-04-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 29-04-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αριθμ. 3-2020: για την προμήθεια υπηρεσιών «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΑΑΜ + ΜΕΑ + ΑΕΑ)» CPV 90524400-0, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 17.132,89 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής»..

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ 2020 (Δημοσίευση διακήρυξης: 1-4-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 13-4-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

→ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αριθμ. 2-2020: για την προμήθεια ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ CPV33731110-7  » , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 79.200,12 € συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ με κριτήριο την πλέον  συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή»..

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ (Δημοσίευση διακήρυξης: 24-2-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 11-3-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αριθμ. 1-2020: για την προμήθεια των ειδών « ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  CPV33141114-2  » για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.495,06 € συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ (επιπλέον 10%, ήτοι 849,51€, εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης) με κριτήριο την πλέον  συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή»..

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ (Δημοσίευση διακήρυξης: 28-1-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 10-2-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 11-2019: παροχή υπηρεσιών για την εναρμόνιση του Οφθαλμιατρείου Αθηνών με τον «Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) της Ε.Ε. 2016/679»  και της ανάθεσης υπηρεσιών υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO) σε εξωτερικό συνεργάτη, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 11-2019  (Δημοσίευση διακήρυξης: 17-10-2019).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 29-10-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 10-2019 για την προμήθεια μιας (1) ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΟΥΣ ΛΥΧΝΙΑΣ (ΤΥΠΟΥ HAAG STREIT) προϋπολογισθείσας δαπάνης 22.000 € συμπεριλαμβανομένου  του νόμιμου ΦΠΑ ( CPV 33141620-2)  με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10-2019  (Δημοσίευση διακήρυξης: 04-09-2019).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 18-09-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.


→ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 9-2019 για την προμήθεια  «Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για επεμβάσεις Υαλοειδεκτομής με Συνοδό εξοπλισμό» – (CPV 33140000-3) για τις ανάγκες του ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.030,48 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09-2019  (Δημοσίευση διακήρυξης: 02-07-2019).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 17-07-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 8-2019 για την προμήθεια «Αναλωσίμου Υλικού Επιστημονικών Οργάνων (Φακοθρυψίας με Συνοδό Εξοπλισμό)» – (CPV 33140000-3) για τις ανάγκες του ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.281,70 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 08-2019  (Δημοσίευση διακήρυξης: 02-07-2019).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 15-07-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 7-2019 για την προμήθεια των ειδών «ΓΑΝΤΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ CPV 33141420-0» για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.045,31 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο την πλέον  συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΑΝΤΙΑ 2019    (Δημοσίευση διακήρυξης: 26-06-2019).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 08-07-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 834 – 213 2052 835.

 

 Διενέργειας Δεύτερου Επαναληπτικού Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ με CPV 33731110-7 και 33141126-9» για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 31.496,62€ συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή».

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20  (Δημοσίευση : 12-11-2020).

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΓΑΝΤΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΣΚΕΣ  ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ),

CPV 33141420-0/33631600-8/3314000-3»

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20  (Δημοσίευση : 12-11-2020).

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΜΕ CPV:22820000-4».

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19  (Δημοσίευση : 16-10-2020).

 

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ)», ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΜΕ CPV:33140000-3».

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18  ΤΕΥΔ (Δημοσίευση : 30-09-2020).


 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : «ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΡΟΪOΝΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ με CPV:33731110-7».

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 16 (Δημοσίευση : 25-09-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 09-10-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019».

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 27-08-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 11-09-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ».

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 29-07-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 24-08-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ».

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 22-07-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 27-07-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ (Η/Ζ) ΚΑΙ ΔΥΟ (2) UPS (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ».

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 10-07-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 31-07-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 12-2020: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΔ146/03 ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΧΡΗΣΗΣ 2019 ΚΑΙ 2020 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.400€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής».

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 8-07-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 20-07-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αριθμ. 12-2020: για την προμήθεια «ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ CPV 39831200-8 ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ CPV 44423000-1,  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 22.585,09€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής». 

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ (Δημοσίευση διακήρυξης: 2-7-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 13-07-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 11-2020: Προμήθεια Χειρουργικών Ραμμάτων χρήσης με CPV 33141126-9 για ένα (1) έτος, με συλλογή προσφορών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.378,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, και  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 24-06-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 07-07-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αριθμ. 8-2020: για την διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών « ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV33141114-2» για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.036,36 € συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή».

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ  (Δημοσίευση διακήρυξης: 27-4-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 13-05-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αριθμ. 7-2020: για την προμήθεια των ειδών των ειδών γραφικής ύλης CPV 30192700-8  και φωτοτυπικού χαρτιού CPV 30197643-5, και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή συνολικού κόστους 5.415,38 € .

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ_2020  (Δημοσίευση διακήρυξης: 23-4-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 07-05-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 6-2020: Προμήθεια Ιατρικών Αερίων Ιατρικής χρήσης με CPV 24111500-0 για ένα (1) έτος, με συλλογή προσφορών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.337,44 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 15-04-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 20-05-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 4-2020: Προμήθεια Ιατρικών Αερίων Ιατρικής χρήσης με CPV 24111500-0 για ένα (1) έτος, με συλλογή προσφορών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.337,44 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  (Δημοσίευση : 08-04-2020).    ΜΑΤΑΙΩΣΗ 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 22-04-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 5-2020: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΤΥΜΠΑΝΩΝ, CPV 30192320-0 για ένα (1) έτος , με συλλογή προσφορών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.103,85 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  (Δημοσίευση : 08-04-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 29-04-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αριθμ. 3-2020: για την προμήθεια υπηρεσιών «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΑΑΜ + ΜΕΑ + ΑΕΑ)» CPV 90524400-0, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 17.132,89 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής»..

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ 2020 (Δημοσίευση διακήρυξης: 1-4-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 13-4-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

→ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αριθμ. 2-2020: για την προμήθεια ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ CPV33731110-7  » , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 79.200,12 € συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ με κριτήριο την πλέον  συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή»..

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ (Δημοσίευση διακήρυξης: 24-2-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 11-3-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αριθμ. 1-2020: για την προμήθεια των ειδών « ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  CPV33141114-2  » για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.495,06 € συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ (επιπλέον 10%, ήτοι 849,51€, εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης) με κριτήριο την πλέον  συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή»..

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ (Δημοσίευση διακήρυξης: 28-1-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 10-2-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 11-2019: παροχή υπηρεσιών για την εναρμόνιση του Οφθαλμιατρείου Αθηνών με τον «Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) της Ε.Ε. 2016/679»  και της ανάθεσης υπηρεσιών υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO) σε εξωτερικό συνεργάτη, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 11-2019  (Δημοσίευση διακήρυξης: 17-10-2019).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 29-10-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 10-2019 για την προμήθεια μιας (1) ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΟΥΣ ΛΥΧΝΙΑΣ (ΤΥΠΟΥ HAAG STREIT) προϋπολογισθείσας δαπάνης 22.000 € συμπεριλαμβανομένου  του νόμιμου ΦΠΑ ( CPV 33141620-2)  με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10-2019  (Δημοσίευση διακήρυξης: 04-09-2019).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 18-09-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.


→ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 9-2019 για την προμήθεια  «Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για επεμβάσεις Υαλοειδεκτομής με Συνοδό εξοπλισμό» – (CPV 33140000-3) για τις ανάγκες του ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.030,48 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09-2019  (Δημοσίευση διακήρυξης: 02-07-2019).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 17-07-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 8-2019 για την προμήθεια «Αναλωσίμου Υλικού Επιστημονικών Οργάνων (Φακοθρυψίας με Συνοδό Εξοπλισμό)» – (CPV 33140000-3) για τις ανάγκες του ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.281,70 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 08-2019  (Δημοσίευση διακήρυξης: 02-07-2019).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 15-07-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 7-2019 για την προμήθεια των ειδών «ΓΑΝΤΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ CPV 33141420-0» για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.045,31 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο την πλέον  συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΑΝΤΙΑ 2019    (Δημοσίευση διακήρυξης: 26-06-2019).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 08-07-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 834 – 213 2052 835.

 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΓΑΝΤΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΣΚΕΣ  ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ),

CPV 33141420-0/33631600-8/3314000-3»

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20  (Δημοσίευση : 12-11-2020).

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΜΕ CPV:22820000-4».

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19  (Δημοσίευση : 16-10-2020).

 

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ)», ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΜΕ CPV:33140000-3».

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18  ΤΕΥΔ (Δημοσίευση : 30-09-2020).


 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : «ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΡΟΪOΝΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ με CPV:33731110-7».

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 16 (Δημοσίευση : 25-09-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 09-10-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019».

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 27-08-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 11-09-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ».

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 29-07-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 24-08-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ».

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 22-07-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 27-07-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ (Η/Ζ) ΚΑΙ ΔΥΟ (2) UPS (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ».

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 10-07-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 31-07-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 12-2020: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΔ146/03 ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΧΡΗΣΗΣ 2019 ΚΑΙ 2020 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.400€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής».

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 8-07-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 20-07-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αριθμ. 12-2020: για την προμήθεια «ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ CPV 39831200-8 ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ CPV 44423000-1,  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 22.585,09€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής». 

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ (Δημοσίευση διακήρυξης: 2-7-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 13-07-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 11-2020: Προμήθεια Χειρουργικών Ραμμάτων χρήσης με CPV 33141126-9 για ένα (1) έτος, με συλλογή προσφορών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.378,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, και  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 24-06-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 07-07-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αριθμ. 8-2020: για την διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών « ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV33141114-2» για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.036,36 € συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή».

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ  (Δημοσίευση διακήρυξης: 27-4-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 13-05-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αριθμ. 7-2020: για την προμήθεια των ειδών των ειδών γραφικής ύλης CPV 30192700-8  και φωτοτυπικού χαρτιού CPV 30197643-5, και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή συνολικού κόστους 5.415,38 € .

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ_2020  (Δημοσίευση διακήρυξης: 23-4-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 07-05-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 6-2020: Προμήθεια Ιατρικών Αερίων Ιατρικής χρήσης με CPV 24111500-0 για ένα (1) έτος, με συλλογή προσφορών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.337,44 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 15-04-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 20-05-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 4-2020: Προμήθεια Ιατρικών Αερίων Ιατρικής χρήσης με CPV 24111500-0 για ένα (1) έτος, με συλλογή προσφορών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.337,44 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  (Δημοσίευση : 08-04-2020).    ΜΑΤΑΙΩΣΗ 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 22-04-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 5-2020: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΤΥΜΠΑΝΩΝ, CPV 30192320-0 για ένα (1) έτος , με συλλογή προσφορών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.103,85 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  (Δημοσίευση : 08-04-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 29-04-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αριθμ. 3-2020: για την προμήθεια υπηρεσιών «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΑΑΜ + ΜΕΑ + ΑΕΑ)» CPV 90524400-0, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 17.132,89 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής»..

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ 2020 (Δημοσίευση διακήρυξης: 1-4-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 13-4-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

→ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αριθμ. 2-2020: για την προμήθεια ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ CPV33731110-7  » , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 79.200,12 € συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ με κριτήριο την πλέον  συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή»..

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ (Δημοσίευση διακήρυξης: 24-2-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 11-3-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αριθμ. 1-2020: για την προμήθεια των ειδών « ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  CPV33141114-2  » για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.495,06 € συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ (επιπλέον 10%, ήτοι 849,51€, εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης) με κριτήριο την πλέον  συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή»..

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ (Δημοσίευση διακήρυξης: 28-1-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 10-2-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 11-2019: παροχή υπηρεσιών για την εναρμόνιση του Οφθαλμιατρείου Αθηνών με τον «Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) της Ε.Ε. 2016/679»  και της ανάθεσης υπηρεσιών υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO) σε εξωτερικό συνεργάτη, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 11-2019  (Δημοσίευση διακήρυξης: 17-10-2019).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 29-10-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 10-2019 για την προμήθεια μιας (1) ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΟΥΣ ΛΥΧΝΙΑΣ (ΤΥΠΟΥ HAAG STREIT) προϋπολογισθείσας δαπάνης 22.000 € συμπεριλαμβανομένου  του νόμιμου ΦΠΑ ( CPV 33141620-2)  με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10-2019  (Δημοσίευση διακήρυξης: 04-09-2019).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 18-09-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.


→ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 9-2019 για την προμήθεια  «Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για επεμβάσεις Υαλοειδεκτομής με Συνοδό εξοπλισμό» – (CPV 33140000-3) για τις ανάγκες του ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.030,48 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09-2019  (Δημοσίευση διακήρυξης: 02-07-2019).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 17-07-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 8-2019 για την προμήθεια «Αναλωσίμου Υλικού Επιστημονικών Οργάνων (Φακοθρυψίας με Συνοδό Εξοπλισμό)» – (CPV 33140000-3) για τις ανάγκες του ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.281,70 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 08-2019  (Δημοσίευση διακήρυξης: 02-07-2019).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 15-07-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 7-2019 για την προμήθεια των ειδών «ΓΑΝΤΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ CPV 33141420-0» για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.045,31 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο την πλέον  συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΑΝΤΙΑ 2019    (Δημοσίευση διακήρυξης: 26-06-2019).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 08-07-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 834 – 213 2052 835.

 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΓΑΝΤΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΣΚΕΣ  ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ),

CPV 33141420-0/33631600-8/3314000-3»

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20  (Δημοσίευση : 12-11-2020).

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΜΕ CPV:22820000-4».

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19  (Δημοσίευση : 16-10-2020).

 

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ)», ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΜΕ CPV:33140000-3».

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18  ΤΕΥΔ (Δημοσίευση : 30-09-2020).


 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : «ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΡΟΪOΝΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ με CPV:33731110-7».

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 16 (Δημοσίευση : 25-09-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 09-10-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019».

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 27-08-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 11-09-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ».

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 29-07-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 24-08-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ».

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 22-07-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 27-07-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ (Η/Ζ) ΚΑΙ ΔΥΟ (2) UPS (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ».

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 10-07-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 31-07-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 12-2020: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΔ146/03 ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΧΡΗΣΗΣ 2019 ΚΑΙ 2020 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.400€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής».

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 8-07-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 20-07-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αριθμ. 12-2020: για την προμήθεια «ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ CPV 39831200-8 ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ CPV 44423000-1,  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 22.585,09€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής». 

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ (Δημοσίευση διακήρυξης: 2-7-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 13-07-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 11-2020: Προμήθεια Χειρουργικών Ραμμάτων χρήσης με CPV 33141126-9 για ένα (1) έτος, με συλλογή προσφορών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.378,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, και  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 24-06-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 07-07-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αριθμ. 8-2020: για την διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών « ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV33141114-2» για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.036,36 € συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή».

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ  (Δημοσίευση διακήρυξης: 27-4-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 13-05-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αριθμ. 7-2020: για την προμήθεια των ειδών των ειδών γραφικής ύλης CPV 30192700-8  και φωτοτυπικού χαρτιού CPV 30197643-5, και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή συνολικού κόστους 5.415,38 € .

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ_2020  (Δημοσίευση διακήρυξης: 23-4-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 07-05-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 6-2020: Προμήθεια Ιατρικών Αερίων Ιατρικής χρήσης με CPV 24111500-0 για ένα (1) έτος, με συλλογή προσφορών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.337,44 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 15-04-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 20-05-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 4-2020: Προμήθεια Ιατρικών Αερίων Ιατρικής χρήσης με CPV 24111500-0 για ένα (1) έτος, με συλλογή προσφορών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.337,44 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  (Δημοσίευση : 08-04-2020).    ΜΑΤΑΙΩΣΗ 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 22-04-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 5-2020: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΤΥΜΠΑΝΩΝ, CPV 30192320-0 για ένα (1) έτος , με συλλογή προσφορών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.103,85 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  (Δημοσίευση : 08-04-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 29-04-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αριθμ. 3-2020: για την προμήθεια υπηρεσιών «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΑΑΜ + ΜΕΑ + ΑΕΑ)» CPV 90524400-0, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 17.132,89 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής»..

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ 2020 (Δημοσίευση διακήρυξης: 1-4-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 13-4-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

→ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αριθμ. 2-2020: για την προμήθεια ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ CPV33731110-7  » , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 79.200,12 € συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ με κριτήριο την πλέον  συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή»..

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ (Δημοσίευση διακήρυξης: 24-2-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 11-3-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αριθμ. 1-2020: για την προμήθεια των ειδών « ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  CPV33141114-2  » για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.495,06 € συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ (επιπλέον 10%, ήτοι 849,51€, εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης) με κριτήριο την πλέον  συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή»..

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ (Δημοσίευση διακήρυξης: 28-1-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 10-2-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 11-2019: παροχή υπηρεσιών για την εναρμόνιση του Οφθαλμιατρείου Αθηνών με τον «Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) της Ε.Ε. 2016/679»  και της ανάθεσης υπηρεσιών υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO) σε εξωτερικό συνεργάτη, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 11-2019  (Δημοσίευση διακήρυξης: 17-10-2019).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 29-10-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 10-2019 για την προμήθεια μιας (1) ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΟΥΣ ΛΥΧΝΙΑΣ (ΤΥΠΟΥ HAAG STREIT) προϋπολογισθείσας δαπάνης 22.000 € συμπεριλαμβανομένου  του νόμιμου ΦΠΑ ( CPV 33141620-2)  με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10-2019  (Δημοσίευση διακήρυξης: 04-09-2019).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 18-09-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.


→ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 9-2019 για την προμήθεια  «Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για επεμβάσεις Υαλοειδεκτομής με Συνοδό εξοπλισμό» – (CPV 33140000-3) για τις ανάγκες του ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.030,48 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09-2019  (Δημοσίευση διακήρυξης: 02-07-2019).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 17-07-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 8-2019 για την προμήθεια «Αναλωσίμου Υλικού Επιστημονικών Οργάνων (Φακοθρυψίας με Συνοδό Εξοπλισμό)» – (CPV 33140000-3) για τις ανάγκες του ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.281,70 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 08-2019  (Δημοσίευση διακήρυξης: 02-07-2019).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 15-07-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 7-2019 για την προμήθεια των ειδών «ΓΑΝΤΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ CPV 33141420-0» για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.045,31 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο την πλέον  συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΑΝΤΙΑ 2019    (Δημοσίευση διακήρυξης: 26-06-2019).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 08-07-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 834 – 213 2052 835.

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019».

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 27-08-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 11-09-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ».

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 29-07-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 24-08-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ».

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 22-07-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 27-07-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ (Η/Ζ) ΚΑΙ ΔΥΟ (2) UPS (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ».

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 10-07-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 31-07-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 12-2020: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΔ146/03 ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΧΡΗΣΗΣ 2019 ΚΑΙ 2020 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.400€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής».

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 8-07-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 20-07-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αριθμ. 12-2020: για την προμήθεια «ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ CPV 39831200-8 ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ CPV 44423000-1,  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 22.585,09€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής». 

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ (Δημοσίευση διακήρυξης: 2-7-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 13-07-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 11-2020: Προμήθεια Χειρουργικών Ραμμάτων χρήσης με CPV 33141126-9 για ένα (1) έτος, με συλλογή προσφορών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.378,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, και  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 24-06-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 07-07-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αριθμ. 8-2020: για την διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών « ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV33141114-2» για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.036,36 € συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή».

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ  (Δημοσίευση διακήρυξης: 27-4-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 13-05-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αριθμ. 7-2020: για την προμήθεια των ειδών των ειδών γραφικής ύλης CPV 30192700-8  και φωτοτυπικού χαρτιού CPV 30197643-5, και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή συνολικού κόστους 5.415,38 € .

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ_2020  (Δημοσίευση διακήρυξης: 23-4-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 07-05-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 6-2020: Προμήθεια Ιατρικών Αερίων Ιατρικής χρήσης με CPV 24111500-0 για ένα (1) έτος, με συλλογή προσφορών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.337,44 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 15-04-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 20-05-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 4-2020: Προμήθεια Ιατρικών Αερίων Ιατρικής χρήσης με CPV 24111500-0 για ένα (1) έτος, με συλλογή προσφορών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.337,44 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  (Δημοσίευση : 08-04-2020).    ΜΑΤΑΙΩΣΗ 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 22-04-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 5-2020: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΤΥΜΠΑΝΩΝ, CPV 30192320-0 για ένα (1) έτος , με συλλογή προσφορών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.103,85 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  (Δημοσίευση : 08-04-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 29-04-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αριθμ. 3-2020: για την προμήθεια υπηρεσιών «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΑΑΜ + ΜΕΑ + ΑΕΑ)» CPV 90524400-0, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 17.132,89 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής»..

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ 2020 (Δημοσίευση διακήρυξης: 1-4-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 13-4-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

→ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αριθμ. 2-2020: για την προμήθεια ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ CPV33731110-7  » , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 79.200,12 € συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ με κριτήριο την πλέον  συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή»..

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ (Δημοσίευση διακήρυξης: 24-2-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 11-3-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αριθμ. 1-2020: για την προμήθεια των ειδών « ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  CPV33141114-2  » για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.495,06 € συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ (επιπλέον 10%, ήτοι 849,51€, εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης) με κριτήριο την πλέον  συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή»..

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ (Δημοσίευση διακήρυξης: 28-1-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 10-2-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 11-2019: παροχή υπηρεσιών για την εναρμόνιση του Οφθαλμιατρείου Αθηνών με τον «Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) της Ε.Ε. 2016/679»  και της ανάθεσης υπηρεσιών υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO) σε εξωτερικό συνεργάτη, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 11-2019  (Δημοσίευση διακήρυξης: 17-10-2019).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 29-10-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 10-2019 για την προμήθεια μιας (1) ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΟΥΣ ΛΥΧΝΙΑΣ (ΤΥΠΟΥ HAAG STREIT) προϋπολογισθείσας δαπάνης 22.000 € συμπεριλαμβανομένου  του νόμιμου ΦΠΑ ( CPV 33141620-2)  με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10-2019  (Δημοσίευση διακήρυξης: 04-09-2019).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 18-09-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.


→ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 9-2019 για την προμήθεια  «Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για επεμβάσεις Υαλοειδεκτομής με Συνοδό εξοπλισμό» – (CPV 33140000-3) για τις ανάγκες του ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.030,48 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09-2019  (Δημοσίευση διακήρυξης: 02-07-2019).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 17-07-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 8-2019 για την προμήθεια «Αναλωσίμου Υλικού Επιστημονικών Οργάνων (Φακοθρυψίας με Συνοδό Εξοπλισμό)» – (CPV 33140000-3) για τις ανάγκες του ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.281,70 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 08-2019  (Δημοσίευση διακήρυξης: 02-07-2019).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 15-07-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 7-2019 για την προμήθεια των ειδών «ΓΑΝΤΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ CPV 33141420-0» για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.045,31 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο την πλέον  συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΑΝΤΙΑ 2019    (Δημοσίευση διακήρυξης: 26-06-2019).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 08-07-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 834 – 213 2052 835.

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019».

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 27-08-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 11-09-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ».

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 29-07-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 24-08-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ».

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 22-07-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 27-07-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ (Η/Ζ) ΚΑΙ ΔΥΟ (2) UPS (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ».

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 10-07-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 31-07-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 12-2020: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΔ146/03 ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΧΡΗΣΗΣ 2019 ΚΑΙ 2020 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.400€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής».

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 8-07-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 20-07-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αριθμ. 12-2020: για την προμήθεια «ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ CPV 39831200-8 ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ CPV 44423000-1,  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 22.585,09€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής». 

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ (Δημοσίευση διακήρυξης: 2-7-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 13-07-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 11-2020: Προμήθεια Χειρουργικών Ραμμάτων χρήσης με CPV 33141126-9 για ένα (1) έτος, με συλλογή προσφορών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.378,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, και  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 24-06-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 07-07-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αριθμ. 8-2020: για την διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών « ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV33141114-2» για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.036,36 € συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή».

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ  (Δημοσίευση διακήρυξης: 27-4-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 13-05-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αριθμ. 7-2020: για την προμήθεια των ειδών των ειδών γραφικής ύλης CPV 30192700-8  και φωτοτυπικού χαρτιού CPV 30197643-5, και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή συνολικού κόστους 5.415,38 € .

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ_2020  (Δημοσίευση διακήρυξης: 23-4-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 07-05-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 6-2020: Προμήθεια Ιατρικών Αερίων Ιατρικής χρήσης με CPV 24111500-0 για ένα (1) έτος, με συλλογή προσφορών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.337,44 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δημοσίευση : 15-04-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 20-05-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 4-2020: Προμήθεια Ιατρικών Αερίων Ιατρικής χρήσης με CPV 24111500-0 για ένα (1) έτος, με συλλογή προσφορών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.337,44 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  (Δημοσίευση : 08-04-2020).    ΜΑΤΑΙΩΣΗ 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 22-04-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 5-2020: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΤΥΜΠΑΝΩΝ, CPV 30192320-0 για ένα (1) έτος , με συλλογή προσφορών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.103,85 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  (Δημοσίευση : 08-04-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 29-04-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αριθμ. 3-2020: για την προμήθεια υπηρεσιών «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΑΑΜ + ΜΕΑ + ΑΕΑ)» CPV 90524400-0, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 17.132,89 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής»..

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ 2020 (Δημοσίευση διακήρυξης: 1-4-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 13-4-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 

→ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αριθμ. 2-2020: για την προμήθεια ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ CPV33731110-7  » , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 79.200,12 € συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ με κριτήριο την πλέον  συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή»..

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ (Δημοσίευση διακήρυξης: 24-2-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 11-3-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αριθμ. 1-2020: για την προμήθεια των ειδών « ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  CPV33141114-2  » για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.495,06 € συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ (επιπλέον 10%, ήτοι 849,51€, εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης) με κριτήριο την πλέον  συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή»..

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ (Δημοσίευση διακήρυξης: 28-1-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 10-2-2020 &  ώρα 14:00 π.μ.


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 11-2019: παροχή υπηρεσιών για την εναρμόνιση του Οφθαλμιατρείου Αθηνών με τον «Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) της Ε.Ε. 2016/679»  και της ανάθεσης υπηρεσιών υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO) σε εξωτερικό συνεργάτη, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 11-2019  (Δημοσίευση διακήρυξης: 17-10-2019).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 29-10-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 10-2019 για την προμήθεια μιας (1) ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΟΥΣ ΛΥΧΝΙΑΣ (ΤΥΠΟΥ HAAG STREIT) προϋπολογισθείσας δαπάνης 22.000 € συμπεριλαμβανομένου  του νόμιμου ΦΠΑ ( CPV 33141620-2)  με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10-2019  (Δημοσίευση διακήρυξης: 04-09-2019).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 18-09-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.


→ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 9-2019 για την προμήθεια  «Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για επεμβάσεις Υαλοειδεκτομής με Συνοδό εξοπλισμό» – (CPV 33140000-3) για τις ανάγκες του ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.030,48 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09-2019  (Δημοσίευση διακήρυξης: 02-07-2019).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 17-07-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 8-2019 για την προμήθεια «Αναλωσίμου Υλικού Επιστημονικών Οργάνων (Φακοθρυψίας με Συνοδό Εξοπλισμό)» – (CPV 33140000-3) για τις ανάγκες του ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.281,70 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 08-2019  (Δημοσίευση διακήρυξης: 02-07-2019).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 15-07-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 7-2019 για την προμήθεια των ειδών «ΓΑΝΤΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ CPV 33141420-0» για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.045,31 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο την πλέον  συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΑΝΤΙΑ 2019    (Δημοσίευση διακήρυξης: 26-06-2019).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 08-07-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00π.μ. έως 14:00μ.μ.), με το Γρ. Προμηθειών στο τηλ: 213 2052 834 – 213 2052 835.

 


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 12-2019: παροχή υπηρεσιών για την εναρμόνιση του Οφθαλμιατρείου Αθηνών με τον «Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) της Ε.Ε. 2016/679»  και της ανάθεσης υπηρεσιών υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO) σε εξωτερικό συνεργάτη, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  12-2019  (Δημοσίευση διακήρυξης: 05-11-2019).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 18-11-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 11-2019: παροχή υπηρεσιών για την εναρμόνιση του Οφθαλμιατρείου Αθηνών με τον «Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) της Ε.Ε. 2016/679»  και της ανάθεσης υπηρεσιών υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO) σε εξωτερικό συνεργάτη, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 11-2019  (Δημοσίευση διακήρυξης: 17-10-2019).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 29-10-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 10-2019 για την προμήθεια μιας (1) ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΟΥΣ ΛΥΧΝΙΑΣ (ΤΥΠΟΥ HAAG STREIT) προϋπολογισθείσας δαπάνης 22.000 € συμπεριλαμβανομένου  του νόμιμου ΦΠΑ ( CPV 33141620-2)  με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10-2019  (Δημοσίευση διακήρυξης: 04-09-2019).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 18-09-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.


→ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 9-2019 για την προμήθεια  «Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για επεμβάσεις Υαλοειδεκτομής με Συνοδό εξοπλισμό» – (CPV 33140000-3) για τις ανάγκες του ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.030,48 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09-2019  (Δημοσίευση διακήρυξης: 02-07-2019).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 17-07-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 8-2019 για την προμήθεια «Αναλωσίμου Υλικού Επιστημονικών Οργάνων (Φακοθρυψίας με Συνοδό Εξοπλισμό)» – (CPV 33140000-3) για τις ανάγκες του ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.281,70 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 08-2019  (Δημοσίευση διακήρυξης: 02-07-2019).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 15-07-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ. 7-2019 για την προμήθεια των ειδών «ΓΑΝΤΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ CPV 33141420-0» για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.045,31 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο την πλέον  συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΑΝΤΙΑ 2019    (Δημοσίευση διακήρυξης: 26-06-2019).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 08-07-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.