Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Έρευνα Αγοράς – Συλλογή Προσφορών

Τηλέφωνα Γραφείου Προμηθειών 213 20 52 834 και 213 20 52 835


ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΟΥ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΕΤΟΥΣ  2017 ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.850 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 16-12-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.  Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο γραφείο πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 – 1ος όροφος).


Έρευνα αγοράς για την προμήθεια των ειδών «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ CPV 33141420-0» για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  1634,94 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο την πλέον  συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 30-09-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.  Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο γραφείο πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 – 1ος όροφος).


ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000 ( CPV 50712000-9)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 22-07-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.  Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο γραφείο πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 – 1ος όροφος).