Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Έρευνα Αγοράς – Συλλογή Προσφορών

Τηλέφωνα Γραφείου Προμηθειών 213 20 52 834 και 213 20 52 835


Έρευνα αγοράς για την προμήθεια των ειδών «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ CPV 33141420-0» για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  1634,94 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο την πλέον  συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 30-09-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.  Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο γραφείο πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 – 1ος όροφος).


ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000 ( CPV 50712000-9)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 22-07-2019 &  ώρα 14:00 π.μ.  Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο γραφείο πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 – 1ος όροφος).