Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

Φαξ

· Αρ. Τηλεομοιοτυπίας (Fax), Γραμματείας Νοσοκ.: 213 – 2052817
· Αρ. Τηλεομοιοτυπίας (Fax), Φαρμακείου 213 – 2052747
· Αρ. Τηλεομοιοτυπίας (Fax), Γραμματείας Διοίκησης: 213 – 2052712
· Αρ. Τηλεομοιοτυπίας (Fax), Γραφείου Προμηθειών 213 – 2052819