Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2052701

ΕΣΠΑ 2014-2020

εσπα

Τιτλος Πράξης: «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός – Οφθαλμιατρείο Αθηνών – Πολυκλινική» (Κωδικός ΟΠΣ 5041837)

 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)..

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός Ένταξης: 153.790,40 €

Συνοπτική Περιγραφή:

Η Πράξη : «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός – Οφθαλμιατρείο Αθηνών -Πολυκλινική»» με Κωδικό ΟΠΣ 5041837 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη –Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας» και αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση του κάτωθι εξοπλισμού:

– 2 Σχισμοειδείς λυχνίες (τύπου Haag-Streit)

– 2 Διαθλασίμετρα – Κερατόμετρα

– 1 Συσκευή φορητού διαθλασίμετρου – αναλυτή όρασης

– 1 Συσκευή τοπογραφίας κερατοειδούς

Η υλοποίηση του έργου  συμβάλλει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των Νοσοκομείου προς τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό μέσα από νέα, σύγχρονα μηχανήματα και παράλληλα, θα βελτιώσει το επίπεδο της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων (ασθενών αλλά και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος).

 

 

.